a formacompia : performant
a.s.t. (altissima tensione) : t.h.t.
a.t. (alta tensione) : h.t.
accende : allumer
accendera : allumage
accenditura : allumage
accessoriu : accessoire
accesu: allumé
accoppiu : couplage
accordaghjolu : tuner
accordu : accord
accumulatore : accumulateur
accuppiime : couplage
accurdà: accorder
accurdatu: accordé
accustica : accoustique
acu. -stile (quellu chì serve à l'arregistramentu di i dischi) : aiguille
acutu : aigu
addirizzà : redresser
addirizzaghjolu : redresseur
addirizzatore: redresseur
affissame, affissume : affichage
affissume, affissame : affichage
aghjumellà, inghjumellà : bobiner
aghjumellatura, inghjumellatura : bobinage
aghjuntatura, appicciatura : jonction
aghjustevule (l' - d'accordu) : trimer
aglumeratu, glumeratu : aggloméré
aleatoriu : aléatoire
alluminà, schjarì (sce): eclairer
alluminatura, schjarime, lucichime: eclairage
alternatore : alternateur
ambiofunia, sonu ambiente : ambiophonie
ampere, amperu : ampère
amperu, ampere : ampère
ampiificà : amplifier
ampiificazione : amplification
ampiitutine : amplitude
amplificatore : amplificateur
ampulla, buccia : lampe (éclairage)
amurtisce, amurtì : amortir
amurtiscimentu, amurtimentu, l'amurtì: amortissement
anoda : anode
antenna. -aeriale (quella chì và fora) : antenne
antiparasitu : antiparasite
antisvenimentu : antifading
appiccera, appiccicatura : epissure
appicciatura, aghjuntatura : jonction
apricircuitu, tagliacircuitu, rumpidore, rompifilu, rompiligna, fusile, piombu : coupe-circuit
armatura : armature (d'aimant de condensateur)
arretta, retta : pause
arrighime, arrighera, corripuntu : balayage
arrochju eletricu, accortu, circortu (circuitu cortu) : court-circuit
arruchjà, accurtà, circurtà: court-circuiter
ascoltu, scoltu: ecoute
ascultà, stà  à sente: ecouter
asservime : asservissement
asserviscidore : asservisseur
assincronu : asynchrone
atomu : atome
audiovisivu, u vede è l'audì: audio-visuel
automatisimu : automatisme
autotrasfurmatore : autotransformateur
azimutera : azimutage
azimutu : azimutbanda: bande (d'ondes)
basa, zoccu, zocculu, appoghju : socle
basatempu : base de temps
bilancia : balance
bispulariu : bipolaire
bottulu, bottone, buttone (di cummanda, di regulazione) : bouton
buccia, ampulla: lampe (éclairage)
busgì : bougie (unité)calamità, imantà : aimanter
calamita, imante : aimant
calamitatu, imantatu : aimanté
calamitazione, imantazione : aimantation
calatensione: dévolteur
cambiaghjolu : changeur
campu (magneticu) : champ
canale : canal
candella : candella (unité)
capacità : capacité
capilettura : tête de lecture
capiregistramentu  : tête d'enregistrement
capulà, cavulà: cabler
capulame, cavulame ; capulera, cavulera (azione di capulà) : cablage
capulu, cavu, funivolta : cable
carica : charge
cascu (d'ascoltu), quasicu, elmu, testera (d'ascoltu) : casque (d'écoute)
cattà : capter
cattera, cattime (azzione), cattatura (manera) : captage
cattoda : cathode
cattodicu : cathodique
cellula : cellule
centrifucu : centrifuge
centripetu : centripède
cibernetica: cybernétique
ciclu: cycle
circuitu; -imprimé. stampatu - intégré. integratu : circuit
contagiru : compte-tours
conu : cône
cresce a tensione : survolter
crescitensione : survolteur
criscidore : tuner
cristallu: cristal
cudicà : coder
cudicazione : codage
cullettore : collecteur
culombu : coulomb (unité)
cumanda : commande
cumbinatu : combiné
cumpattu : compact
cumutà : commuter
cumutatore : commutateur
cundensatore : condensateur
cunduttenza (1/risistenza): conductance
cunduttibile : conductible
cunduttibilità: conductibilité
cunduttività (1/risistività) : conductivité
cunduttore, filu induttore, purtaghjolu : conducteur
cunduzzione : conduction
cunnessione : connexion
cunnettà : connecter
cunnettatore : connecteur
cuntattà : contacter
cuntattore : contacteur
cuntattu : contact
cuntinuu, cuntinivu : continu
cuntore : compteur
cuntrastà : contraster
cuntrastu : contraste
cuntrollu di … : vu mètre
cuntrollu, verificazione : contrôle
cunverge : converger
cunvergente : convergent
cunvergenza : convergence
cunvertibile, trasfurmevule  : convertible
cunvertissore, cunvertiscitore, trasfurmatore : convertisseur
cunvettore, cunvittore : convecteur
cunvezzione : convection
cuppià : coupler
currente : courant
cursore, scurellu: curseur
curva di risposta : courbe (réponse)
curvatura, arcatura : courbure
custante : constante
custituente : constituantdecada: décade
decibellu: décibel
derivatore, scansadore, turcodore: dérivateur
derivazione, scansa, torta: dérivation
diagramu: diagramme
dieletricu: diélectrique
diflessione: déflexion
diflettore: déflecteur
digitale: digital
dinamò: dynamo
diota: diode
distorce: distordre
disturzione, disturcitura: distorsion
ditege, ditettà, scopre: détecter
ditettore: détecteur
ditezzione: détection
dolbi, calamormu: dolby
duppiinu, dispolu: dipôle
dusà, misurà: doser
dusame, dusime, dusatura, misuru: dosageeccità : exciter
eccitazione : excitation
eccu (in eletromagnatica) ribattu, ribombu  (in accustica): echo
effettu di trascaldamentu: effet-joule
effetturitornu, contrureazzione : contre-réaction
eletricistu: electricien
eletricità: electricité
eletrificà: electrifier
eletrificazione: electrification
eletrizà: electriser
eletrizabile: electrisable
eletrizabile: electrisant
eletrizazione: electrisation
eletrocalamita, eletrimante: electro-aimant
eletrochjave : electrovalve
eletrocinetica : electrocinétique
eletroda : electrode
eletrofunu : electrophone
eletrogine: electrogène
eletrolisa: electrolyse
eletrolisà: electrolyser
eletroliticu: electrolytique
eletrolitu: electrolyte
eletroluminescente: electroluminescent
eletroluminescenza: electroluminescence
eletromagnetica; -u : electromagnétique
eletromecanica; -u : electromécanique
eletrometrica : electrométrie
eletrometru : electromètre
eletromutore : electromoteur
eletronica, -u : electronique
eletronicistu : electronicien
eletronu : electron
eletronvoltu : electron-volt (unité)
eletropostu, eletrocambiu : relais (électrique)
eletropusitivu : electropositif
eletroscopu : electroscope
eletrostatica, -u : electrostatique
eletrostrizzione : electrostriction
eletrotecnica, -u : electrotechnique
eletrotecnicu : electrotechnicien
eletrotermia : electrothermie
eletrovalenza : electrovalence
elissa : ellipse
emette, sparghje, diffuge: diffuser
emettore, emittore : emetteur
emissione, spachjamentu, sparghjimentu: diffusion
energia, forza : energie
esattezza, fedeltà, fidenza : fidélité
eterodine : hétérodyne
eteru : etherf.m. (frequenza modulata) : f.m. (modulation de fréquence)
fadopu : play-back
falzimagine, ecchimage : image fantôme
faradu : farad (unité)
fasa : phase
fasciu : faisceau
ferritula : ferrite
fiabilità, fidatura : fiabilité
ficchettu, inciuffu : fiche
filamentu : filament
filare, reta, riticulatu : chaîne (tv)
filtrà : filtrer
filtrera, filtramentu : filtrage
filtru - passe bas,bassu - passe haut, altu - physiologique, rilevatore : filtre
filu : fil
fluorescenza : fluorescence
flussu : flux
fonocattore : phonocapteur
fotocellula : photocellule
fotodioda : photodiode
fotoelectricu : photoélectricité
fotopila : photopile
fotorisistente : photorésistant
fotorisistenza : photorésistance
fotovoltaicu : photovoltaïque
fradifaru, tradiferru : entrefer
frequenza : fréquence
frisgiu magnaticu: bande (de magnétophone)
fusforescenza : phosphorescence
fusile, piombu : fusiblegabbia di faraday : cage de faraday
galvanimetru : galvanomètre
galvanometria : galvanométrie
gamma : gamme
generatore, ghjeneratore : générateur
germaniu : germanium
ghjumella : bobine
giradischi, leghjidischi : tourne-disques
glumeratu, aglumeratu : aggloméré
guadagnu : gain
guadranu, guadrante : cadran
guatru : chassishertz, erzu : hertziconoscopu : iconoscope
impattu di mossa laterale : antiskating
impedienza : impédance
impiusione : implosion
impiusione : impulsion
impurezza : impureté
incullatrice : colleuse
incullettore : colleuse
indicatore (un indicatore di campu) : indicateur
induzzione : induction
infrarossu : infrarouge
inghjumellà, aghjumellà: bobiner
inghjumellatura, aghjumellatura : bobinage
integratore : intégrateur
intensità : intensité
interferà : interférer
interferenza : interférence
interrutore : interrupteur
intornu, ribombaghjolu : enceinte
intriccime : entrelaçage
inverscià, inguerscià : inverser
inversore, inversciatore, ingu-, invertadore : inverseur
irradiamentu : rayonnement
isulà : isoler
isulante : isolant
isulatore : isolateurlacuna, viotu : lacune
lagnulime : wow (pleurage)
lampana, lampera : lampe (radio)
larisenu, ritornu accusticu : larsen
lastra, "piacca" (a piacca d'una lampana. addirizzaghjolu à lastre) : plaque
lastraca (lastraca giradischi) : platine
lidu, dioda luminosa : led
linea, ligna : ligne
lineariu : linéaire
lucicanza : brillance
lucichime, alluminatura, schjarime: eclairage
lumenu : lumen (unité)
luminenza : luminance
luminiscenza : luminescence
luminosità : luminositémaciapula : borne
magneteletricu, magnetoeletricu : magnéto électrique
magneticu : magnétique
magnetisimu : magnétisme
magnetizà : magnétiser
magnetò : magnéto
magnetometria : magnétométrie
magnetometru : magnétomètre
magnetoscopu : magnétoscope
magnetostrizzione : magnétostriction
magnetrone : magnétron
masca, maschera : masque
massa : masse
micro- : micro-
microfunu : microphone
mignula : miniature
mignulà : miniaturiser
mignulazione, miniaturizazione : miniaturisation
minutaria : minuterie
mistera, mischjera : mixage
mistu, mischju : mixte
modulà : moduler
modulazione : modulation
modulometru : modulomètre
modulu : module
muntatura, muntame, cumpunimentu. -muntera (azzione di muntà ) : montage
mutime, silenziu : silence (muting)neone, ohmu : néonochju, luminiu : voyant
ohmicu : ohmique
ohmimetru : ohmètre
oltrasonu : ultrason
oltraviulettu : ultraviolet
onda, -courte, corta , -décimétrique, decimetrica, -grande, longa, -petite, mezana, -ultrra courte, curtissima : onde
oscillà, uscillà : osciller
oscillatore : oscillateur
oscillazione : oscillation
oscillografu : oscillographe
oscilloscopu : oscilloscopepanna : panne
parasitu : parasite
partita, staghjolu (u staghjolu d'alimentazione) : etage
passa è veni, scambiaghjolu : va-et-vient
passiu : aigu
percentuale (percentuale di distursione) : taux
perifericu : périphérique
perioda : période
periodicu : périodique
permutà : permuter
permutatore, permutaghjolu : permutateur
pieseletricità : piézo-électricité
pieseletricu : piézo-électrique
pila : pile
pista : piste
presa. -multiple. -multiplica : prise
preselezzione : présélection
preselezziunà : présélectionner
primariu : primaire
pruduzione, emissione: emission
pruezzione, prughjezzione : projection
prupagazione : propagation
prutezzione, rinforzu : blindage
pularisà, pularizà : polariser
pularisazione, pularizazione : polarisation
pularità : polarité
puntu, spottu : spot
purtaghjolu : feeder
purtatore, -trice : porteur, -euse
putenza : puissance
putenziometru : potentiomètre
putinziale : potentielquadripolu : quadripôle
quanta, quantu : quanta
quarzu, petraculu : quartzr.a.d.a.r., radaru : r.a.d.a.r
radiò (radiuricevitore) : radio
ramu: cuivre
reostaticu : rhéostatique
reostatu : rhéostat
resa : rendement
resistenza : résistance
retiolu : réseau
rialzasonu, rialzaghjolu : pick-up
riceve : recevoir
ricevitore : récepteur
ricezzione : réception
riemettore : relais (hertzien)
riflessione (a riflessione di l'onde corte) : réflexion
riflette : refléter
riflettore : réflecteur
rigulà : régler
rigulà capunanza : prérégler
rigulatore : régulateur
rigulore (u rigulore di fasa), rigulaghjolu : régleur
rimusciu : bruit de fond
ringhjumellime, ringhjumellatura : réembobinage
ripitore : répéteur
risistività : résistivité
risunatore : résonateur
risunenza, ribombu : résonance
riverberu : réverbération
rusciu (u rusciu d'una lastraca giradischi) : rumble (grondement)
ruttura. tensione di - : rupturescagninu : cassette (magnétique)
scaldime, scaldatura : chauffage
scaricà: décharge
scatula, scatuliolu : boîtier
scegliera, scelta : triage
schemu, schizza, abbozzu : schéma
schjarì (sce), alluminà: eclairer
schjarime, lucichime, alluminatura: eclairage
scintigliatura, scintillime, variatura : scintillement
scolu: débit
screnasonu : baffle
screnu, tendone (sinemà); paraghjolu  (d'arestu): ecran
scristore, scristaghjolu: ecrêteur
scudicà: décoder
scudicatore, scudicaghjolu: décodeur
scupiime; scuppiatura; scuppiera: découplage
scuppià: découpler
seleniu : sélénium
selettività : sélectivité
selettore : sélecteur
selfa, bubina : self
selfinduzzione, autoinduzzione : self induction
semicunduttore : semi-conducteur
sensibilità : sensibilité
sequinziale : séquentiel
sfarenziale, differenziale: différentiel
sfasà: déphaser
sfasatura, sfasamentu: déphasage
sfilà: défiler
sfilamentu, sfilime: défilement
sguillime, sgullatura : glissement
signale (signale d'esciuta d'un eterodine) : signal
siliciu : silicium
sincrunizà : synchroniser
sincrunizazione : synchronisation
sincrunu : synchrone
sintunizà (accurdà un postu, o sintunizallu nant'à una stazione emettrice): accorder
sintunizà : syntoniser
sintunizatu : accordé
sintunizazione : syntonisation
sinusoida : sinusoïde
sonu ambiente, ambiofunia: ambiophonie
sopratensione : survoltage, surtension
spachjabasse, altu parlante pè e basse : woofer
spachjacute, altu parlante pè l'acute : tweeter
spachjalorechja, scultichju, ascultatoghju, ascultinu: ecouteur
spachjasonu, altuparlante, altagnu : haut-parleur
sparghje : propager
sparghjidore, spachjadore, diffusore: diffuseur
spuninziale : exponentiel
sputicucircuitu, circuitu tuttu trasistore : solid-state
staticu : statique
statore : stator
stazione radioemettrice, radioricevitrice : station radio émettrice, réceptrice
stereofonicu : stéréophonique
stereofunia : stéréophonie
striscia (passente) : bande (passante)
stroboscopu : stroboscope
svenimentu : fadingtagliatura : coupure
telecumanda : télécommande
telecumandà : télécommander
teleruttore : télérupteur
tempurizatore : temporisateur
tensione : tension
tensione : voltage
termoelettricità : thermoélectricité
termoelettricu : thermoélectrique
testimone, cuntrollu (buccia di cuntrollu) : témoin
tetrapulariu : tétrapolaire
tiratrone : thyratron
tocca di cumanda, stecca di - : touche
torce: dériver
trama : trama
tramotu, tralocu (tramotu di carica) : transfert
tramutà, tralucà : transférer
trapintà : basculer
trapintu : bascule
trascaldà, trascallà: echauffer
trascaldatura, trascallatura: echauffement
trasduttore : transducteur
trasistoru, transistoru : transistor
traslucente (pusitiva): diaspositive
treglicciu, graticula : grille
tricromu, tricroma : trichrome
trifasatu, à trè fase : triphasé
trioda : triode
tunalità : tonalité
turbina : turbine
tuttulinea, tuttuligna, multiplicu : standardvariabile (cundensatore -) : variable
vattimetru : wattmètre
via, canale : voie
vibrà, tremà : vibrer
vibrazione, tremu : vibration
vidiu, u vidiu. u vede (frequenza di a lumera) : vidéo
vidiufrequenza, frequenza di u vidiu : vidéo fréquence
visiunaghjola : visionneuse
volt, voltu : volt
voltimetru : voltmètrewatt, vattu : watt
watt : watt, vattu
wattmètre : vattimetru
woofer : spachjabasse, altu parlante pè e basse
wow (pleurage) : lagnulimezerzatura, abloccu : blocage
 
 
 
A.D.E.C.E.C - CERVIONI 1980

 RIVENE À A SCELTA | RIVENE À U PRINCIPIU