abat : battuta
Abidjan : Abigian
abîme : abissu, morganu
aborigène : aborigenu, uriginariu
abri : aridottu. A l’abri : à ridossu, à possu
abriter : arridussà, appussà, agruttà
abrupt : appesu, appiccu, arrittu
abyssal : abissale
abysse : abissu
Abyssin : Abissinu
Abyssinie : Abissinia
accéder : accede, ghjunghje
accès : accessu, entrata
accessibilité : accessibilità
accessible : accessibile
accident (de terrain) : irregularità (di terrenu)
accidenté : irregulare, disuguale, sparu
acclimatable : acclimatevule
acclimatation : acclimattazione
acclimater : acclimattà
accore : appiccu
acheminement : avviu, cunviu
acheminer : avvià, cunvià
Açores : Azzore
ados : rindossu
adossement : appoghju, arrembu
adosser : appughjà, arrembà
adret : sulia, sulana
Adriatique : Adriaticu
aéré : aeratu, ariatu, ariosu, sciuratu
aérer : aerà, arià, sciurà
aérien : aeriu, ariaghju
aérodrome : aerodromu, campu d’aviazione
aérogare : aerogara, gara ariaghja
aérolithe : aerolitu , ariu-, petra celana, petra vaglia
aérologie : aerolugia
aéromètre : aeromitru
aérométrie : aeromitria
aéroport : aeroportu, portu ariaghju, portu d’aviazione
affaissement : sprufundatura, sprufondu
affaisser : sprufundà, sfundà
affermage : affittu, appaltu
affermé : affittatu, appaltatu
affermer : affittà, appaltà
affleurement : affiuramentu
affleurer : affiurà, sfiurà
affluent : afluente
affouillement : scavu, -atura, rosa, ruditura
affouiller : scavà, rode
affricher : amachjà, -chjì, im-
Afghan : Afganu
Afghanistan : Afganistanu
Africain : Africanu
Afrique : Africa
Afrique du Sud : Africa suttana
afro-asiatique : afroasiaticu
age : età
agglomérat : aglumeratu
agglomération : aglumerazione
agglomérer : aglumerà
agraire : agrariu
agricole : agriculu
agriculteur : agricultore
agriculture : agricultura
agrochimie : agrochimica
agrologie : agrolugia
agronome : agronumu
agronomie : agronumia
agronomique : agronomicu
aiguille : pinzu, -alone
air : aria
aire : aghja, lucale
Aix-en-Provence : Ecchisi
Aix-la-Chapelle : Acquisgrana
Albanais : Albanese
Albanie : Albania
alentour : intornu, circondu
Alger : Algeri
Algérie : Algeria
Algérien : Algerinu
Algonkien : algonchinu
Allemagne : Alemagna Allemand : Alemanu
allogène : allogine, balaru , abitaticciu, ghjunghjiticciu, venidicciu
alluvial : alluviale
alluvions : alluvione
alluvionnaire : alluviunariu
alluvionnement : alluviunamentu
alluvionner : alluviunà
alpage : alpaghju
Alpes : Alpe
alpestre : alpestru
alpin : alpinu
Alsace : Alsassia
altération : alterazione
altimètre : altimitru
altimétrie : altimitria
altitude : altitutine
altocumulus : altucumulu
altostratus : altustratu
amendement : amendamentu, amin-
amender : amendà, amin-
Américain : Americanu
Amérique : America
amiante : tigliu
amont : à monte, insù
amplitude : ampiitudine
an : annu
Andorran : Andoranu
Andore : Andora
Andore-la-Vieille : Andoravechja        
Anglais : Inglese
Angleterre : Inguilterra, -ghil-
Anglo-Saxon : Anglosassone
Angoumois : Angulmese
animal : animale
Anjou : Angiù
année : annata
anse : cala
Antarctique : Antarticu
antédiluvien : antediluviu
antécambrien : antecambrianu
anticlinal : anticlinale
anticyclone : anticiclonu
Antillais : Antigliese
Antilles : Antiglie
antimoine : antimoniu
antipode : antipoda
Anvers : Anversa
Aoste : Aoste
Apennins : Appennini
apesanteur : sgravità
aphélie : apeliu
aplomb : appiombu
apogée : apugeu
aquatique : acquaticu
aqqueduc : acquidottu
aqueux : acquagnosu, -qui-
aquifère : acquiferu
Aquitaine : Acquitania
Arabe : Arabu
Arabie : Arabia. - Saoudite : - Saudiana
arable : arabile
Aragon : Aragone
Aragonais : Aragunese
arborescent : arburiscente
arboricole : arburaghjolu
arbre : arburu. Les arbres : l'arburatura
arbuste : arburellu
arc-en-ciel : arcu celestu
Archipel : arcipelagu
Ardennes : Ardenne
ardoise : abainu, baina
ardoisière : bainaghju
arénacé : arrinosu, rinosu
arène : arena, rena
arénicole : rinaghjolu
arête : crina, -ale
argent : argentu
argentifère : argentiferu
Argentin : Argentinu
Argentine : Argentina
argile : arzilla. - rouge : terra rossa. - blanche : caulinu
argileux : arzillosu
argilifère : arzilliferu
Argonne : Argona
aride : aridu, arsu
aridité : aridità, arsura
Armagnac : Armaniaccu
Armor : Armor
Armoricain : Armuricanu
Armorique : Armorica
arrière-pays : u dentru
arrière-saison : fin di stagione
arrondissement : circundariu
arrosage : adacquera, inn-, adacquata, inn-
arroser : adacquà, inn-
artésien : artesianu
Arctique : articu
Artois : Artesia
Asiatique : Asiaticu
Asie : Asia
aspérité : asperità
assèchement : assiccamentu, asciuvamentu
assécher : assicà, asciuvà
assolement : alterazione, rutazione
assoler : alternà
Athènes : Attena
Athénien : Attenese
atmosphère : atmusfera
atmosphérique : atmusfericu
Atlantique : Atlanticu
atlas : atlassu, atlante
atoll : attollu
atterrage : marina
atterrir : atterrì, calassi
atterrissage : atterraghju, calata
aube : alba, albore
au-deçà : inquà
au-delà : indà, inlà
Aunis : Alnisu
aurifère : auriferu
auroral : aurorale
aurore : aurora
austral : australe
Australie : Australia
Australien : Australianu
autarcie : autarchia
autochtone : autoctonu, uriginariu
automnal : autunnale
automne : autunnu, vaghjime, rinfrescata
autoroute : autostrada, -one
Autriche : Austria
Autrichien : Austriaccu
Auvergne : Alvergna
aval : avallu. En aval : à l’inghjò
avalanche : falanga
avant-pays : pede di muntagna
aven : cisterna
averse : riboccu
Avignon : Avignonebaie : cala, -one
baissière : pozzu
Bâle : Basilea
Baléares : Baleare
ballon : cuccula
Baltique : Balticu
banlieue : intornu, cun-, circondu
banlieusard : circundanu        
banquise : bancu di ghjacciu
bar : baru
barbaresque : barbarescu
bardeau : scandula
barkhane : corna di rena
baromètre : baromitru
barométrie : baromitria
barométrique : barometricu
barque : barca
barrage : matrale, matra. - en poids : - in appoghju. - voute : - in volta
barranco : ghjergalu
barre : crina, -ale
barrer : chjode, serrà
barrière : serra
barycentre : baricentru, centru di gravità
barysphère : barisfera
basalte : basaltu
basaltique : basalticu
base : basa, appoghju
bas-fond : bassu, fundale, ciotta
Basque : Bascu, Baschese
bassin : conca
bateau : bastimentu, battellu
batholite : batolitu
bathial : batiale
bathymètre : batimitru
bathymétrie : batimitria
bathymétrique : batimetricu
bathypélagique : batipilacu, abissale
bathysphère : batisfera
Béarn : Bearnu
Béarnais : Bearnese
Beauce : Belsia
Beaujolais : Belloiese
Bédouin : Beduinu
Belge : Belgicu
Belgique : Belgica
Belgrade : Belgradu
bénéfice : benefiziu
Bengale : Bengala
Bénin : Beninu
Berbère : Berberu
berge : sponda, orlu, arice
berger : pastore
bergerie : stazzu, -ale, piazzile
Berlinois : Berlinese
Berlin : Berlinu
Berne : Berna
Berry : berì
Besançon : Bisonziu
bestiaux : bestie
bétail : bistiame
bête : bestia
Beyrouth : Bairutta
bidonville : baraccame
bief : piova, canale
bifurcation : torta, cansa
bifurquer : torce, scansà, trincà
bilan : bilanciu
bioclimatologie : bioclimatulugia
biogéographie : biogeografia
biologie : biolugia
biologique : biologicu
biome : biomu
biométrie : biomitria
biophysique : biofisica (n.), biofisicu (adj.)        
biosphère : biosfera
biotope : biotopu, lucale
Birman : Birmanu
Birmanie : Birmania
bise : agrura, zilifrina
blé : granu
boscage : boscaghju
bocager : boscarecciu
Bohème : Boemia
Bohémien : Boemu, -ianu
bois : legnu, ligname // boscu, valdu, arburiccia
boisé : buscosu, arburatu
boisement : abbuscamentu, affurestamentu
boiser : abbuscà, affurestà, inarburà        
Bolivie : Bolivia
Bolivien : Bolivinu
Bonn : Bonna
bord : bordu, orlu, arice. Au bord de … : arente à         
Bordeaux : Bordeu, bordò
Bordelais : Bordellese, Burdulese
bordier : vicinante
bordure : ariciale
boréal : bureale
Bosphore : Bosforu 
bosse : muntina, munticula
bosseler : amuntinà, -iculà
bossellement : amuntinamentu, -iculamentu
bosselure : amuntinatura, -iculatura
bouche : bocca, foce
boue, bourbe : fangu, -a, lozzu, falzina
boueux, bourbeux : fangosu, -hinosu, luzzosu, falzinosu
boulbène : terriccione fine
bourbier : fanghiniccia, fangaglia, pantanu
Bourbonnais : Borbonese
bourg : borgu
bourgade : burgata
Bourgogne : Burgogna
Bourguignon : Burghignone
bourrasque : burasca, buriana
boussole : bussula
bovidé : vaccinu, -a
bovin : buinu, vaccinu
bras : bracciu
Brasilia : Brasilia
Brésil : Brasile
Brésilien : Brasilianu
Bresse : Bressia         
Bretagne : Brittagna
Breton : Brittone
Brie : Bregia
brisant : scogliu
brise : trattu, scioru, ventulellu. Brise de mer : ambata, marinu. Brise de terre : muntese
brouillard : nebbia, nibbione
broussaille : machjulella, filachju
brousse : brussa
bruine : acquicina, -inella, piuvicina, piuviscula
bruiner : acquicinà, piuvicinà, piuviscà, -isculà
brûlis : debbiu, brusgiatu, purettu, ardetta
brume : nebbia, muffura, fumaccia, buveghja
brumeux : nebbiosu, muffurosu
Bruxelles : Brusselle
Bulgare : Bulgaru
Bulgarie : Bulgariacaillou : petra
caillouteux : petricosu
Caire (le -) : Cairu (U -)
calanque : calanca
calcaire : (n.) calcariu, calce ; (adj) calcariu, calcinaghju
Cambodge : Campuccià
Cambodgien : Campuccianu
Cambrien : cambrianu
Cameroun : Camerun
Camerounais : Camerunese
campagnard : campagnolu
campagne : campagna
Canada : Canadà
Canadien : Canadese, -ianu
canal : canale
canalisation : canalizazione         
canaliser : canalizà, incanalà, cunduttà
Canaries : Canarie
canicule : canicula, sulleoni
caniveau : canalettu, fussettu, piova
cannelure : sulcatura, frisgiatura
Cantal : Cantal
canton : cantone, pieve
cantonal : cantulale, pievanu
cap : capu, punta
Cap (le –) : Capu d’Africa
capitale : capitale
caprin : caprunu
Caraïbes : Caraibi
carbonifère : carbuniferu
Carcassone : Carcassona
Carpates : Carpazi
carrefour : crucivia, cruciata
carrière : cava
carte : carta
cartographie : cartografia
cartothèque : cartoteca
cascade : cascata, spiscia, lampata
Caspienne : Caspiu
cassure : spaffatura, cannatura
cataclysme : cataclisimu, empiifondu
Catalan : Catalanu
Catalogne : Catalogna
cataracte : cataratta
Caucase : Caucasiu
causse : pianura calcinaghja
Causses : E Calcinaie
caverne : caverna
cavité : cavità, viotu
ceinture : cinta
Celtes : Celti
Celtibères : Celtiberi
cénozoïque : conozoicu
centigrade : centigradu
Centrafricaine (république -) : Republica Centrafricana
central : centrale, cin-
centre : centru
centralisation : centralizazione, cin-
centraliser : centralizà, cin-
centrifuge : centrifugu, cin
centripète : centripetu, cin
Cerbère : Cerberu
cercle : chjerchju
céréale : cereale, biada         
céréaliculture : cerealicultura
céréalier : biadaiu 
Cervin : Cervinu
Cévennes : Cevenne
Ceylan : Seilan
chaîne : catena, serra, serrale
chaleur : calore. Forte - : arsura, sciappittana, sciattana
champ : campu
champagne : sciampagna
champêtre : campestru
chaos : petraghja, -icaghja
chapelet d’îles : filarate d’isule
charbon : carbone
Charentes : Carante
charge : carica
Charolais : Carolese
charriage : carriime, tramossu
charrié : carriatu, trascinatu
charrier : carrià, trascinà
Chartreuse : Certosa
chaud : caldu, callu // calore, calorosu. Souffle d’air chaud : vampa
chaux : calcina
chef-lieu : capilocu
chemin : caminu, strada
chenal : canale
cheptel : bestiame
chômage : disopera
chômeur : disoperatu, sfacciendatu
Chili : Chilì. Chilien : Chilinu
Chine : China
Chinois : Chinese
chute (d’eau) : spiscia
Chypre : Cipru
Chypriote : Cipriotu
ciel : celu
cime : cima
circonférence : circunferenza
circulation : circulazione
circuler : circulà
circumlunaire : circunlunariu
circumnavigation : circunnavigazione
circumpolaire : circumpolariu, -pu-
circumstellaire : circunstellariu
circumterrestre : circunterrestru
cisalpin : cisalpinu
citadin : citatinu
cité : cità
civilisation : civilizazione
clairière : chjarina, netta
clarté : chjarura, -ore
Clermont-Ferrand : Clarmonferrandu
climat : clima, -u, -e
climatique : climaticu
climatologie : climatolugia
cluse : chjusa
Cochinchine : Cucinchina
col : bocca, foce, passu, fugata, collu
colline : cullina, -etta, poghju
Colombie : Columbia
Colombien : Columbinu
colon : colone        
colonial : culuniale
colonie : culunia
combe : vangone, -aronu
comète : cumeta
commerce : cumerciu
commercer : cumercià
commercial : cumerciale
commercialisation : cumercializazione
commercialiser : cumercializà
communal : cumunale
commune : cumuna
communication : cumunicazione
communiquer : cumunicà
Comores : Comore
compact : cumpattu, infittu
compartiment : cumpartimentu
concentration : cuncentrazione
concentrer : cuncentrà
conduite : cundottu        
cône : conu
confédération : cunfederazione
configuration : cunfigurazione
confins : cunfine
confluent : aghjunghjente
conglomérat : cunglumeratu
Congo : Congo
Congolais : Cungolese         
Constantinople : Custantinopuli
constellation : custellazione
continent : cuntinente
continental : cuntinentale
contrefort : contraforte
Copenhague : Cuppenaga
corail : curallu
corallien : curallinu
Corbières : Curbare
Cordillères : Curdigliera
cordon littoral : lingua rinaghja
Corée : Corea
Coréen : Coreanu
corniche : curnice
Cornouaille : Cornuvaglia
Corse : Corsica // Corsu
cosmique : cosmicu
cosmogonie : cosmogunia
cosmogonique : cosmogonicu
cosmographe : cosmografu
cosmographie : cosmografia
cosmographique : cosmograficu 
cosmologie : cosmolugia
cosmopolite : cosmopolitu
cosmos : cosmu
côte : costa
côteau : costa, costera, -atu, poghju, pughjale, pettera
Côte d’azur : Costa Azura
Côte d’Ivoire : Costa Eburna           
Côte d’Or : costa d’Oru
cotidal : quotidale, co-
côtier : custeru, -ieru
couchant : punente
couche : stratu, fascia, falda, falla, solu
coulée : rivoccu, piena, -ara, ghjettu, lampata, sculiscia, falatu
couler : colà, falà, tirà, corre
couloir : canale, -one
coupe : tagliu
courant : currente  courbe : curva, flessura (di livellu)
courbure : curvatura , in-
couronne : curona
cours : corsu
couverture : cuprenda
crachin : acquicinu, -ina, -inella, acqua minuta
crachiner : acquicinà
craie : creta
cratère : crateru
crêt : cresta
crétacé : cretaceu
crête : cresta, crina, serra
Crète : Creta
Crétois : Cretese
creux : ciottu, -a
crevasse : crepa, crepula, crepulatura
crique : calella, frigu
cristal : cristallu
cristallin : cristallinu
croisée : crucivia, cruciata
croisement : cruciamentu
croissance : criscenza, -itura, -imentu
croupir : imputrichì
croûte : crosta, crostula, coppula
crue : piena, -ura, -ara, fiumara
cueillette : cugliera
cul-de-sac : chjosa, -u-
culminant : culminante, supranu        
culminer : culminà, supranà
cultivable : cultivevule, -abile, campivu
cultivateur : cultivatore
cultiver : cultivà
culture : cultura. - extensive : - à a stesa, à a larga. - intensive : - furzata
cumulo-nimbus : cumulu nimbu
cumulus : cumulu
cuvette : conca
cycle : ciculu, ciclu
cyclique : ciclicu
cyclone : ciclonu, burianataDamas : Damascu
dalot : cunversa, canalettu
Dardanelles : Dardanelle
darse : darsena, derzana, calata
Dauphiné : Delfinatu
débâcle : scotru, scutratura, sciuglimentu
débit : ghjettu
déboisement : smachjime, -era, sbuschera, -atura
déboiser : smachjà, sbuscà
débordement : sburdamentu, sbarzamentu
déborder : sburdà, sbarzà
débouché : sbuccatoghju, imb-, -a
déboucher : sbuccà           
déclinaison : declinazione, variazione magnetica
décliner : calià
déclivité : pendita
découvert : scupertu, nettu
décrue : sbassata, calata
déficit : deficitu, mancanza, carenza, disavanzu
défilé : calancone, lancone, inzecca, stretta
défluent : forca, spartuta
défluviation : torta
défrichage ou défrichement : smachjera, dirudu
défricher : smachjà, dirudà
dégagé : nettu, scupertu
dégel : scutrera, -atura
dégeler : scutrà
déglaciation : sghjaccera
dégradation : sgradazione
dégrader : sgradà
degré : gradu
déjection : ghjettu
déjeté : scaccatu, à scacchi, arricciatu
délimitation : limitazione, del-
délimiter : limità , del-
delta : delta
déluge : dilluviu, empiifondu
démographie : demografia
déniveler : slivellà, sn-, sparinà
dénivellation ou dénivellement : slivellu, sn-        
denrée : roba   
dense : densu // zeppu
densification : densificazione
densité : densità
département : dipartimentu
départemental : dipartimentale
dépeuplement ou dépopulation : spupulamentu, -azione
dépeupler : spupulà
dépôt : dipositu     
dépression : depressione, sbassu
dérivation : derivazione, torta. Point de - : turcitoghju
dérive : deriva
dériver : derivà, torce, svià
désagrégation : disagregazione, scruccullera, -atura, sgrumbulera, -atura
désagréger : disagregà, scruccullà, sgrumbulà
descente : falata
désert : disertu
désertique : deserticu
dessèchement : dissiccamentu, -hera
dessécher : dissiccà
détroit : strettu
dévastation : divastazione, spiantamentu
dévaster : divastà, spiantà
déversement : rivoccu, lampata
déverser : rivuccà, lampà
déversoir : rivoccu, lampata
déviation : deviazione
dévier : devià, svià
dévonien : devunianu
diffluence : sfurcatura
diffluent : sfurcatu
digue : arginu, diga
Dijon : Digione
diluvien : diluviosu, -escu, -iale, -ianu
direction : direzzione
distance : distanza
diurne : diurnu
doline : cuncuccia
domaine : duminiu, pricoghju
domanial : duminiale
Dombes : Dombe
douane : dugana
douanier : duganeru
douceur : dolcezza, dul-
doux : dolce
drain : cundottu
drainage : cunduttera
dru : zeppu
drumlin : drumilinu
dry-farming : cunciulata, -era, -atura
Dublin : Dublinu
dune : tombulu
Durance : Duranza         eau : acqua. A fleur d’- : à gallu. Flotter sur l’- : gallighjà
éboulement : sfundamentu, -atura
ébouler : sfundà, falà
éboulis : rudu
échange : scambiu, cambiu, barattu
échanger : scambià, cambià, barattà
échelle : scala, misuru
échelles : scali
éclair : accendita, fulmine, losinu, lusinu, saetta
éclaircie : adochjata, schjarita
éclipse : eclissa
éclipser : eclissà
écliptique : eclitticu
écluse : chjusatura
écobuage : debbiu, -iera
écobuer : debbià
écologie : ecolugia
écologique : ecologicu
économie : econumia
économique : economicu
écorce : chjoppula, crusta
Ecossais : Scuzzese
Ecosse : Scozia
écoulement : scolu
écoumène : terra abitevule, -atoghja
écueil : scogliu        
effluent : effluente
Egée (mer -) : Egeu (mare -)
Egypte : Egittu
Egyptien : Egizzianu
Elbe : Elba
électricité : eletricità
électrique : eletricu
élément : elementu
élémentaire : elementariu
élevage : allevu
élévation : elevazione
ellipse : ellissa
éluvial : eluviale
éluvion : eluvione
embacle : ingorgu di ghjacci
emblavage : biadera
emblave : biatetu
emblaver : biadà
emblavure : biadetu
embouchure : foce
émergence : emergenza
émergent : emergente
émerger : emerge
émigrant : emigrante
émigration : emigrazione
émigré : emigratu, spaisatu
émigrer : emigrà, spaisà
éminence : puntale
émissaire : emissariu, rivoccu
encaissé : incasciatu
encaissement : incasciatura
enclave : incastru
enclos : chjosu
endoréisme : indorenisimu 
endroit : locu
énergétique : energeticu
énergie : energia
enfoncement : fundale
enfonçure : ciotta
engrais : sugu, suvu. - de pâture : pasculu
enneigé : annivaghjatu
enneigement : annivamentu
enneiger : annivaghjà
ensablé : arrinatu
ensablement : arrinamentu
ensabler : arrinà
ensellement : bassa, -u
ensoleillé : assuliatu
ensoleillement : assuliata
ensoleiller : assulià
entassé : accatastatu
entassement : accatastime, -amentu
entasser : accatastà
entonnoir : ciottu
entrepôt : fondacu, depositu, magazinu, rimessa
entreprise : impresa, intra-
envasé : infangatu
environnant : vicinu, circunvicinu
environné : circundatu, inturniatu, att-, accintu, avvintu
environnement : circondu, intornu, ambiante
environner : circundà, inturnià, att-, accinghje, avvinghje
environs : circondu, intornu, vicinanze
éocène : eocanu
éogène : eogenu
éolien : eolianu
éolithe : eolitu
épacte : patta
épais : spissu, pagnu, zeppu
épaisseur : spissura, pagnura, zeppura
épaissir : spissì, impagnì, inzeppì
épandage : sparghjera
épandre : sparghje
épaulement : appoghju
éperon : prupezza, avanzata
épi : spicu
époque : epuca, -i-, tempu
épuiser : assiccà, compie
équateur : equatore
équatorial : equaturiale
équidistance : equidistanza
équilibre : equilibriu
équilibrer : equilibrà
équinoxe : equinoziu
ère : era, epica
erg : tombuli
érosion : rusione, ruditura
erratique : erraticu
éruptif : eruttivu
éruption : eruzzione
Erythrée (mer -) : Eritreu (mare -)         
escarpé : scuscesu, ascheru
escarpement : scusciale
Escaut : Schelda
espace : spaziu
Espagne : Spagna
Espagnol : Spagnolu
espèce : spezia
esplanade : spianata
Esquimau : Schimese
essence : essenzia
est : este
estivage : muntagnera, -anera, -agnata
estival : estivu, statinescu, statincu
estran : maremanu
estuaire : estuariu
étage : livellu, n-, pianu, stratu, statu
étanche : cunghjettu
étang : stagnu
état : statu
Etats unis d’Amérique : Stati Uniti d’America           
été : estate, istatina, statina, -ata
étendue : stesa
Ethiopie : Etiopia
Ethiopien : Etiopiu
ethnie : etnu
ethnique : etnicu
étiage : magra
étoile : stella
étoilé : stellatu
étranger : strangeru, stranieru, furesteru
étranglé : strittitu
étranglement : stretta, strittone
étroit : strettu
Europe : Europa, A-
Européen : Europeu, Auropeanu
évacuation : evacuazione
évacuer : evacuà
évaporation : svapurazione, -atura, -amentu
évaporer : svapurà
évasé : allargatu, bocchilargu
évoluer : evoluà
évolution : evoluzione
Everest : Everest
excavation : scavu, -azione, -atura
excédent : eccedente
excédentaire : eccedentariu
excès : eccessu
exode : esodu, sbribbu
exotique : esoticu
expansion : spansione, stesa
exploitant : sfruttadore
exploitation : sfruttazione, -amentu, -ime, -era, scavamentu
exploiter : sfruttà, scavà, sprufittà
exploration : splurazione
explorer : splurà
exportable : spurtabile, -evule
exportateur : spurtadore
exportation : spurtazione
exporter : spurtà
express : espressu, rapidu
extensif : stensivufaciès : faccera
fagne : padulu
faille : tagliu, spaccatura
faîte : capu, cima, punta
falaise : erpa, -ale, el-
falun : falunu
fanal : fanale
faubourg : borgu, suborgu
faune : fauna
fédération : federazione
fer : ferru
fermage : affittu
ferme : tenuta, ti-
fermier : manente, affittuariu
ferroviaire : ferruviariu
ferry-boat : battellu carraghju
fertile : fertile
fertilisable : fertilizevule
fertilisant : fertilizante
fertiliser : fertilizà
fertilité : fertilità
feuillu : frascutu, -osu, frundutu, -osu, pampanutu
filon : vena, filu, filone
filtrer : filtrà
Finlandais : Finlandese
Finlande : Finlandia 
Finnois : Finese
fissure : crepula, spaccatura
fjord : fiordu, trogulone , tru-
Flamand : Fiamingu
flanc : poghjale, versura
Flandre : Fiandria
flèche littorale : lingua rinaghja
fleuve : fiume
flexure : ghjuncatura
flocon : fiocculu
flore : fiora
flotte : flotta
fluvial : fiumarescu
flux : flussu
foncier : fundiariu
fond : fondu        
fondre : sdrughje, st-, scaghjà
fontaine : funtana, fonte
fontanili : funtanili
fonte : sdrughjera, st-, -itura, scaghjera, -itura
fontis ou fondis : sprifondu
forestier : furesteru, silvagnolu, valdarecciu
forêt : furesta, selva, valdu
Formose : Formosa
fosse : fossa
fossé : fossu
fossile : fussile
fossilifère : fussiliferu
fossilisation : fussilizazione
fossiliser : fussilizà
foudre : fulmine , saetta
fourré : fratta
fraîcheur : friscura
fraîchir : rifriscà
frais : frescu
Français : Francese         
France : Francia
Franche-Comté : Franca Contea         
friche : vechjetu, sodula
frimas : prina, niviscu, -schju, -sciu
froid : freddu, fretu
froidure : friddura, fritura
front : fronte
frontière : fruntiera, ghjura, cunfina
fructifère : fruttiferu
fruit : fruttu
fruitier : fruttivu
fuseau horaire : fusu urariu
fumer : assugà, assuvà
fumier : sugu, suvu
fumure : assuvera, -atura
futaie : fusticciaGabon : Gabone
Gabonais : Gabunese
galaxie : galassia
galerie : galeria
galet : cota, cotulu, pisca, ghjombulu
gare : gara, stazione
garrigue : machjulella
Garonne : Garunna
Gascogne : Guascogna
Gascon : Guascone
Gâtinais : Guastinese        
Gâtine : guastina
Gaule : Gallia
Gaulois : Gallu , Gallicu
gave : fiume
gazoduc : gasidottu
gel : ghjelu
gelée : ghjalura, cutrura. Gelée blanche : brina
geler : ghjalà, cutrà, incutrà
gélif : ghjilanciu, crepulanciu, -anu
gélification : ghjalera, cutrera, -atura, -amentu
gélivure : crepula, crepulatura
Gênes : Genuva
Genève : Ginevra
Genèvre (mont -) : monte di Ginevra
géocentrique : geocentricu
géochimie : geochimica
géochimique : geochimicu
géochronologie : geocrunulugia
géode : geodu
géodésie : geodesia
géodésique : geodesicu
géodynamique : geodinamica, -u
géographe : geografu
géographie : geografia (appiecata, quantitativa, regiunale, generale, fisica, umana, economica)
géographique : geograficu
géoïde : geoidu        
géologie : geolugia (strutturale, tettonica, dinamica, storica, appiecata)
géologique : geologicu
géomorphologie : geomorfulugia
géophysique : geofisica
géopolitique : geopulitica
géosynclinal : geosinclinale, conca marina
géotechnique : geotecnica
géothermie : geotermia
géothermique : geotermicu
géothermométrie : geotermomitria
gérer : rege, rigirà
Germain : Germanicu, Ghj-
Germanique : Germania,Ghj-
geyser : zirlu callu
giboulée : battuta, ruzzata
Gibraltar : Gibilterra
Gironde : Gironda
girouette : vintarola
gisement : mina, vena
givre : brina 
glace : ghjacciu, cotru
glacer : ghjaccià, cutrà
glaciaire : ghjacciariu
glacial : ghjacciatu
glaciation : ghjaccera
glacier : ghjacciale, ghjaccile
glaciologie : ghjaccilugia
glaciologique : ghjaccilogicu
glacis : sculiscia
glaçon : ghjacciu, ghjacciolu, candileru, -ottu, candiolu
glissant : sguilliu, sculisciu
glissement : sguillime, -amentu, sculiscime
glisser : sguillà, sculiscià
globe : globu
golfe : golfu
gorge : gola, strettone, inzecca
gouffre : cisternone
goulet : guletta
goutte : candella, goccia
graben : fossa di sfundatura, fossa trafalata
grade : gradu
gradient : gradiente
gradin : ripa
graduation : graduazione
graduer : graduà
grain : granu, grombulu
Grande-Bretagne : Granbrittagna
granit : granitu
granitique : graniticu
grau : foce
gravier : renone
gravitation : gravitazione          
gravité : gravità
graviter : gravità
Grec : Grecu
Grèce : Grecia
grêle : grandina
grêler : grandinà
grès : petra granosa, rinaghja
gréseux : granosu
grésil : gragnola, grandinella
grève : rena, batticcia
Groenland : Groenlandia
grotte : grotta, sapara
Guadeloupe : Guadaluppa
gué : vadu, guadu, vercatoghju, traghjettu
Guinée : Guinea
Guyane : Guiana
Guyenne : Guiennahabitat : abitatu
habitant : abitante
habitation : abitazione
habiter : abità, stà
hamada : matticcia
hameau : paisolu, paisellu
hauteur : altezza, altura
Hébreu : Ebreu
hectare : ettara
hémisphère : emisferu
herbacé : erbaceu, erbagnu, erbignu, erbile
herbage : erbaghju
herbe : erba
herbeux : erbosu
hercynien : ercinianu
hétérogène : eterogene
hétérosphère : eterosfera
heure : ora
Himalaya : Imalaia
Hindou : Indianu
hinterland : u dentru
Hispanique : Ispanicu
hiver : invernu, inguernu, invernata, -ngu-
hivernage : impiaghjera
hivernal : invernale
Hollandais : Olandese
Hollande : Olanda
holocène : olocanu
homme : omu homosphère : omosfera
Hongrie : Ungheria        
Hongrois : Ungherese
horaire : urariu
horizon : orizonte
horizontal : orizuntale
horizontalité : orizuntalità
horst : rialzu
houle : mareghju , marighjata , maretta
huerta : vangali
humain : umanu
humanité : umanità
humanoïde : umanoidu
humide : umidu
humidité : umidità
humus : suaccione, suacciulu
hydrogéologie : idrogeolugia
hydrographie : idrografia
hydrologie : idrolugia
hydrométrie : idromitria
hydrosphère : idrosfera
hypocentre : ipocentru
hypsométrie : ipsomitria, altimitriaIbères : Iberi
Ibérique : Ibericu
iceberg : cutrone, montighjacciu
île : isula
Ile-de-France : Isula di Francia
illuvial : inluviale
illuviation : inluviamentu, -atura
illuvion : inluviu
ilot : isulottu, isulella
immerger : imerge, ciuttà
immigration : imigrazione
immigrer : imigrà
immigré : imigratu, ghjunghjiticciu, venidicciu
imperméable : impermeabile
importation : impurtazione
importer : impurtà
import-export : importesportu
inculte : incultu
incultivable : incultivevule, -vabile
Inde : India
Indien : Indianu
indigène : indigenu, nativu
Indochine : Induchina
Indochinois : Induchinese
Indonésie : Indunesia
Indonésien : Indunesianu
industrialisation : industrializazione
industrialiser : industrializà
industrie : industria
inégal : sparu, -inatu, disuguale
inexploité : sprudatu, incultu, naturale, vergine
inférieur : inferiore, suttanu
infertile : infertile, magru
infiltration : infiltrazione
infiltrer : infiltrà
inhabité : disabitatu, svitatu
inondation : inundazione, ad-, allagamentu
inonder : inundà, ad-, allagà
insalubre : insalubru, salutiveru
insalubrité : insalubrità        
inselberg : muntisula
insulaire : isulanu, insularu
insularité : insularità
intempérie : timpacciu
intercontinental : intercuntinentale
interfluve : travalle
intergalactique : intergalatticu, tra-
interglaciaire : interghjacciariu, tra-
intermittence : intermitenza, intermissione, scuntinuità
intermittent : intermitente, intermessu, scuntinuu
international : internazionale
interocéanique : interoceanicu
interplanétaire : interpianetariu
intersidéral : intersiderale
interstellaire : interstellariu
intertropical : intertrupicale
interurbain : interurbanu
ionosphère : ionosfera
ionosphérique : ionosfericu
Irak : Iraccu
Irakien : Iracchese
Iran : Iranu
Iranien : Iranese
Irlandais : Irlandese
Irlande : Irlanda
irrigable : irrighevule, adacquevule, in-
irrigation : irrigazione, adacquera , in-
irriguer : irrigà, adacquà, in-
Isère : Iseru
Islandais : Islandese
Islande : Islanda
isobare : isobaru
isobathe : isobatu
isoclinal : isoclinale
isocline : isoclinu
isodynamique : isodinamicu
isogone : isogunu
isohyète : isoetu
isohypse : altiparu
isotherme : isotermu
Israël : Israele
Israélien : Israelianu
isthme : isimu
Italie : Italia
Italien : Italianu, Talianu         
itinéraire : itinerariu
Ivoirien : Eburnesejachère : gascaria
Japon : Giappone
Japonais : Giappunese       
jardin : ortu, giardinu
Jérusalem : Ghjerusaleme
jetée : puntata
Jordanie : Ghjurdania
Jordanien : Ghjurdanianu
jour : ghjornu
journée : ghjurnata        
Juif : Ghjudeu
jungle : ghjangala
Jura : Ghjura
jurassien : ghjurassinu
jurassique : ghjurassicu        Kabyle : Cabilu
Kabylie : Cabilia
karst : carsu karstique : carsicu
Kurde : Curdu
Kurdistan : Curdistanulabour : lavoru, aratura
labourable : lavurevule, arabile, terrenevule
labourer : lavurà, arà. « Si rompe, si ritrace, si atterza, si acquerta, si voglie è si sumena »
lac : lagu, lavu
lacustre : lagustru, lavescu
lagon : lagone
lagunaire : lagunariu
lagune : laguna, stagnolu
lais : maremanu
Landais : Landese
Lande : Landa
Landes : Lande
Languedoc : Linguadoca
Languedocien : Linguadoccianu
lapiaz : frisgiatura
Lapon : Lappone
Laponie : Lapponia
latifundium : latifondu, pricoghju
latino-américain : latinu americanu
latitude : latitutine           
lauze : teghja. Carrière de -s : tighjetu, tighjaghju      
lave : lava
levant : livante
Liban : Libanu
Libanais : Libanese
Libye : Libia
Libyen : Libianu, Libicu
ligérien : ligeriu, laurianu
Ligurie : Liguria
Ligurien : Liguru
Lille : Lilla
liman : stagnale, foce chjusa
limite : limita, -u, cunfina
limitrophe : cunfinante, in cunfina, à termine
limon : limu, limicu
Limousin : Limusinu
Lisbonne : Lisbona
lisière : orlu, arice, u-
lit : lettu, canale
Lithogenèse : litogenesa, petro-
lithologie : litolugia
lithosphère : litosfera
littoral : litu, liturale
local : lucale
Loire : Lauria
Lombard : Lombardu
Lombardie : Lombardia
Londonien : Londinese
Londres : Londra
longitude : lunghitutine
Lorrain : Lorenu
Lorraine : Lorena
Lubéron : Leberone
lumière : lume
lumineux : luminosu
luminosité : luminosità
lunaire : lunariu
lune : luna
luni-solaire : lunisolariu
Luxembourg : Lussenburgu
Luxembourgeois : Lussenburghese
Lyon : Lione
Lyonnais : LiuneseMâconnais : Mascunese
Madagascar : Madagassa
Madrid : Madrid
Madrilène : Madrilenu
maërl : rena calcinaghja
Maghreb : Magrebbu
Maghrébin : Magrebbinu
magma : magma
magmatique : magmaticu
magnétique : magneticu
magnétisme : magnetisimu
Magyars : Magiari
Maine : Maini
Malais : Malese
Malaisie : Malesia
Malgache : Madagassu
malsain : malsanu
Maltais : Maltese
Malte : Malta
Manche : Manica
mangrove : mangrovulu
Manille : Maniglia
manteau : mantellu
manufacture : manifattura, fabrica
mappemonde : mappamonda
maquis : machja
maraîchage : ortulime, -era, ortaglia
maraîcher : ortulanu
maraîchin : padulanu, -incu
marais : padula, paluda, pilagu
marais salants : saline
marasme : marasimu
marbre : marmaru, -eru
marchand : mercante, merchente
marchandise : mercanzia, merchenzia
Marche : Marca
marché : mercatu
mare : pozzu
marécage : pantanu, bazzina         
marée : marea
marégraphe : maregrafu
marémoteur : marimutore
mareyage : incetta di pesciu
mareyeur : incettadore di pesciu
marigot : marigottu
marin : marinu, -escu, -inaru
marine : marina
maritime : marittimu
marnage : mareaghju // margilera
Marne : Marna
Marocain : Marucchinu
Maroc : Maroccu
Marseillais : Marsigliese
Marseille : Marseglia
Martiniquais : Martinicanu
Martinique : Martinica
mas : tinuta
mascaret : risbarzu, mascaretu
masse : massa
massif, adj. : massivu, -icciu
massif, n. : muntagna
Massif-Central : Muntagna Cintrale
matière : materia
matin : mane , matina
atinal : matinale
matinée : matinata, mait-
Maure : Moru
Maures (massif des -) : Montimori
Mauresque : Murescu
Maurice : Maurizia
Mauritanie : Muritania
Mauritanien : Muritaniu
méandre : ingovitatoghje, inchjerchjate, rin-
Mecque (La -) : Mecca (A -)        
Méditerranée : Mediterraniu
Méditerranéen : Mediterraniu
Médoc : Medolicu
mer : mare
méridien : meridianu
méridienne : meridiana
méridional : meridiunale
méso-américain : centramericanu
mésolithique : mesoliticu
mésozoïque : mesozoicu
métal : metallu
métallifère : metalliferu
métallurgie : metallurgia
métallurgique : metallurgicu
métamorphique : metamorficu
métamorphisme : metamurfisimu
météorologie : meteorolugia
météorologique : meteorologicu
métis : cruciatu, mezusangue
métissage : cruciamentu
métisser : crucià
métropole : metropuli
métropolitain : metropulitanu
meuble : (terre) sciolta
Meuse : Mosa
Mexicain : Messicanu, Messicu
Mexique : Messicu
mi-côte : mezacosta microclimat : microclimu
microcosme : microcosmu
microcosmique : microcosmicu
midi : meziornu, meziurnale
migrant : migrante
migrateur : migratore
migration : migrazione
migratoire : migratoriu
migrer : migrà
milieu : mezu, ambiente, -enza
mine : minera, mina
minerai : minerale
minéral : minerale
minéralisation : mineralizazione
minéraliser : mineralizà
minéralogie : mineralugia
minéralogique : mineralogicu
minuit : mezanotte
minute : minutu
miocène : miocanu
mistral : maistrale
molasse : mullacciu
môle : molu
Monaco : Monacu        
monde : mondu
mondial : mundiale
Monégasque : Munegascu
monoculture : monocultura
mont : monte
Mont Blanc : Monte Biancu
Mont Cenis : Moncenisiu
montagnard : muntagnolu. Ant. : piaghjincu
montagne : muntagna
montagneux : muntagnosu
Montauban : Montalbanu
montée : cullata
monticule : munticula, muntina, -ichju
Montpellier : Monpellieri
moraine : murena
morainique : murenosu
Morbihan : Morbianu
morte-eau : acqua morta
Morvan : Morvandu
Morvandeau : Morvandinu
Mosan : Musanu
Moscou : Mosca
Moscovite : Moscovitu
Mosellan : Mosellanu
Moselle : Mosella
motte : tolla
mouille : onda
mousson : musimu
mouvant : mobile
mouvement : muvimentu
moyen : mezanu, mi-
mylonite : petrapestanadir : nadiru
nancéien : Nanceanu
Nancy : Nancea
Nantais : Nantese
Nantes : Nanta
nappe : velu, vena
Narbonne : Narbona
natalité : natalità
natif : nativu
nation : nazione
national : naziunale        
nationalité : naziunalità
nature : natura
naturel : naturale
Navarrais : Navarrinu
Navarre : Navarra
navigabilité : navigabilità
navigable : navighevule, navigabile
nébuleuse : nivulosa
Nederland : Nederlanda
Néerlandais : Nederlandese
négoce : negoziu
nègre : negru, neru
négroïde : nigroidu, nigrescu
neige : neve, nivaghja
neiger : nivà
neigeux : nivosu
néogène : neogenu
Nevers : Nivernu
Nice : Nizza
Niçois : Nizzardu
nife : nife
Nil : Nilu
nimbus : nimbu
Nîmes : Nime
Nippon : Nipponu
nival : nivarecciu, -escu
niveau : livellu, ni-
niveler : livellà, al-, ni-, an-, apparinà
nivellement : nivellamentu, al-, ni-, an-
Nivernais : Nivernese
nivo-glaciaire : (regime) di scutrera
nivo-pluvial : (regime) di piogia
nocturne : nutturnu
nomade : tramutante
nord : nordu, tramuntana
Nord-Africain : Nordafricanu
Nord-Américain : Nordamericanu
nordique : nurdincu, tramuntanincu
Normand : Nurmanu
Normandie : Nurmandia
Norvège : Nurvegia
Norvégien : Nurvegese
Nouvelle-Zélande : Nova Zelanda
noyau : nocciulu
nuage : nivulu, nulu
nuageux : nivulatu
nucléaire : nucleariu
nuée : nivulone
nuit : notte
nunatak : puntaoasis : oasi
occident : occidente
occidental : occidentale
Occitan : Occitanu
Occitanie : Occitania
océan : oceanu
Océanie : Oceania
Océanien : oceanianu
océanique : oceanicu
océanographe : oceanografu
océanographie : oceanografia
océanographique : oceanograficu
oléoduc : olidottu
oligocène : oligocanu
ombre : ombra
ondée : ruzzata, rivoccu, battuta, gruppata, sgr-
openfield : campu apertu
or : oru
orage : tempurale, timp-
orageux : tempuralescu, timp-
orbite : orbita
ordovicien : ordovicianu
orée : orlu, arice, ur-, -iale
orient : oriente
oriental : orientale, ur-
orientation : orientazione, ur-
orienter : orientà, ur-
originaire : uriginariu
Orléanais : Orleanese
Orléans : Orleanu
orogénèse : orogenesa
orogénie : orogenia
orogénique : orogenicu
orographie : orografia
ouche : urtucciu
oued : ghjergalu
ouest : uveste
ouragan : timpesta
Oural : Uraliu
outre-mer : da mare in dà (là), oltremare
ovin : pecurinupacage : pascu, pasculu, pascura
pacager : pasculà
pack : ghjacighiccia
Pakistan : Pacchistanu
Pakistanais : Pacchistanese
paléoclimat : paleoclimu
paléogène : paleogenu
paléographe : paleografu
paléographie : paleografia
paléolithique : paleoliticu
paléontologie : paleontolugia
paléontologiste : paleontolugistu
paléosol : paleosolu
paléozoïque : paleozoicu
Palois : Palumese
palus : padula
pampa : pampa
pampero : pamperu
panaméricain : panamericanu
panorama : panorama , vista
parages : cuntorni
parc : parcu // chjusura, chjostru, -a, mandria, stabulu, compulu
parcage : inchjusura, inchjostratura, stabulatura, stabiatura, accumpulatura
parcelle : particella, particula, codulu
parcours : parcorsu
Paris : Parigi
Parisien : Pariginu
Pas-de-Calais : Stretta, Passu, Bocca di Calei
pasteur : pastore
pastoral : pasturale, -inu, -ignu, -ecciu
pastoralisme : pasturalisimu
pâtis : pasculu
pâturer : pasculà
Pau : Palu
pays : paese
paysage : vista
paysan : paisanu, campagnolu
paysannat : agricultori // paisanatu
paysannerie : agricultori
Pays-Bas : Paesi Bassi
Pays-Basque : Bascunese
Pays de Caux : Calchese
Peaux-Rouges : Pelli Rossi
pêche : pesca
pédiment : arenamentu
pédiplaine : pianura arinata
Pédogenèse : pedogenesa
pédologie : pedolugia
pélagique : pilagicu, marinu
péléen : peleanu
pelouse : ghjerba, pratulina
pendage : pendità
pénéplaine : falza pianura
pénétrer : penetrà
pénétration : penetrazione, -mentu
péninsulaire : penisulanu
péninsule : penisula
pénombre : penombra
pente : pendita
pentu : pendiu, scuscesu, appesu
percée : apertura
perche : Pertica
pérenne : perennu, cuntinuu
périgée : perigeu
périglaciaire : perighjacciaru
Périgord : Perigordia
Périgourdin : Perigurdinu
périhélie : perieliu
périmètre : perimitru
période : periodu, -a
périodicité : periodicità
périodique : periodicu
périodiquement : periodicamente
périphérie : periferia
périurbain : periurbanu
permafrost : perghjelu
perméabilité : permeabilità
perméable : permeabile
permien : permianu
Pérou : Perù
Perpignan : Perpignanu
pertuis : strettone, gola
perturbation : perturbazione
pesanteur : gravità
pétrographie : petrografia
pétrographique : petrograficu
pétrole : petroliu, petrollu
pétrolifère : petroliferu
pétrologie : petrolugia
peuplade : pupulazione
peuple : populu
peuplé : pupulatu
peuplement : pupulamentu
peupler : pupulà
phénomène : fenomenu
photosphère : fotosfera
physique : fisicu
phytogéographique : fitogeografia
pic : pinzu, punta. A - : appiccu
Picard : Piccardu
Picardie : Piccardia
piémont ou piedmont : pedimonte
pierraille : petricaglia
pierre : petra
pierreux : petrosu, -icosu, -icciosu
pisciculture : piscicultura
piste : carraghja, viata
piton : punta, pinzu
plafond : altezza, livellu, ni-
plage : marina
plaine : piaghja, pianura
plan : pianu
planétaire : pianetariu
planète : pianeta
planétoïde : pianetoidu
planisphère : pianisfera
plantation : piantazione
plante : pianta
planter : piantà, pone
plat : pianu, plattu
plateau : altipianu
plate-forme : impianata, rimpianu, -ata
pleistocène : pleistocanu
pleuvoir : piove
pli : piegu
pliocène : pliocanu
plissement : piegatura
pluie : pioggia, acquera
pluvial : piuvale, -anu
pluvieux : piuvosu
pluviosité : piuvosità
pointe : punta, pinzu
Poitevin : Pittuvanu
Poitou : Pittu
polaire : polariu
polder : polderu
pôle : polu
Pologne : Pulonia
Polonais : Pulaccu, Pulunese
polyculture : policultura
ponent : punente
population : pupulazione
porcin : purcinu
poreux : pumicosu, pumiciu
port : portu
portuaire : purtuariu
Portugais : Portughese
Portugal : Portugallu
postglaciaire : dopu ghjaccera
potentiel : putenziale
pourcentage : percentu, -uale
poussée : puntata
poussière : polvera
Pragois : Praghese
Prague : Parga
prairie : pratu
praticable : pratichevule
pré : pratu
préalpin : prealpinu
précambrien : precambrianu
précipice : precipiziu, zenna, erpale
précipitation : precipitazione
préglaciaire : nanzu ghjaccera
presqu’île : penisula
pression : pressione
primaire : primariu, primu
printemps : veranu, primavera
productible : pruduttibile, prudugibile
productif : pruduttivu
production : pruduzzione
productivité : pruduttività
produire : pruduce
produit : produttu
profit : prufittu
profond : prufondu, fondu, fundiu, ciottu, ciuttutu
profondément : prufondu, prufundamente
profondeur : prufundità, -ura, -ezza, fondu
profusion : bundanza
projection : prughjezzione, zirlu, lampu
projeter : zirlà, lampà
promontoire : prumuntoriu
propriété : pruprietà, prupietà
Provençal : Pruvenzale
Provence : Pruvenza
province : pruvincia
Prusse : Prussia
Prussien : Prussianu
puissant : putente
puissance : putenza
puy : poghju
Pyrénées : Pirenei
Pyrénéen : Pirenianu
pyrosphère : pirosferaquadrature : quadratura
quai : calata
quaternaire : quaternariuRabat : Raba
race : razza, sterpa
racial : razziale
rade : calone
rafale : sbuffulata, ventata
rampe : rampa, cullata
rapide : rapidu
ravin : guaglinu, ghjergalu, tragone
ravine : guaglinu, ghjergalu
ravinement : sfossu, -tura
raviner : sfussà
ray : debbiu
rayon : ragiu
raz de marée : maremotu
reboisement : rimboscu, -amentu, rifurestamentu
reboiser : rimbuscà, rifurestà
réchauffement : riscaldamentu, -ll-, aric-
réchauffer : riscaldà, -ll-, aric-
récif : scuglietti
récolte : ricolta, ra-, arricolta
récolter : ricoglie, ra-, arricoglie
reculée : vallachjusa
redoux : radulcimentu
réexportation : rispurtazione
réexporter : rispurtà
refroidissement : rifreddu, -amentu
reflux : riflussu
reg : petrichiccia
regel : ricutrura
regeler : ricutrà
régime : regime
région : regione, reghjone
régional : regiunale
régression : rigressu, -ione
réimportation : rimpurtazione
Reims : Remisi
relief : rilevu
Rémois : Remese
rendement : resa, resita, rendimentu
Rennais : Rennese
Rennes : Renne
repeuplement : ripupulamentu
repeupler : ripupulà
repli : ripiegu
repopulation : ripupulazione
réseau : reticulu, retiolu, reticciu, ti-
réserve : riserva, pruvista, ritenuta
ressac : ribattu
ressource : risorsa
résurgence : risurgenza
résurgent : risurgente
rétention : ritenuta
retenue : ritenuta
Réunion : Riunione
Réunionnais : Riuniunese
revenu : rivenutu
réverbération : riverberu
revif : rifiatu
Rhénan : Rinanu
Rhin : Renu
Rhodanien : Roddaniu
Rhône : Roddanu
ria : ria
richesse : ricchezza
ripple-mark : grivigliula
rivage : lidu
rive : ripa, sponda, orlu, arice
rivière : rir, fiume
roc : rocca, scogliu, scugliale, -iera, penta, pentone, teppa, tippale, tozza, tuzzale
rocaille : petricaghja, -aghju, -hiccia, -hicciu, petriccia, -icciu, pi-
rocailleux : petricosu, petricciosu, pi-
roche : petra
Rochelle (la-) : A Rucchella
rocher = ROC
rocheux : scugliosi
Romain : Rumanu
Rome : Roma
rose des vents : rosa di i venti
rotation : rutazione, giramentu
Roubaisien : Rubacinu
Roubaix : Rubaci
Rouen : Roanu
Rouennais : Roanese
Rouergue : Rutenicu
Roumain : Rumenu
Roumanie : Rumenia
Roussillon : Russeglione
route : strada, -one
routier : stradale, -ariu
Royaume-Uni : Regnu Unitu
ru : vadellu, vadinu, fiumicinu, -iciculu
ruisseau : guadellu, vadu, ruscellu, fiumicellu
ruisseler : colà, cu-, corre
ruisselet = RU
ruissellement : scolu
rural : campagnolu
Russe : Russiu
Russie : Russiasable : rena, arena
sableux : rinicciosu
sablière : rinaghju, -aghja
sablon : rinella, a-
sablonnière : rinaghjolu, -ola
sablonneux : rinosu, a-
sain : sanu
Saintonge : Santonia
saison : stagione
saisonnier : stagiunescu, -ghj-
salant : salina
salin : salina
saline : salina
salubre : salutiveru
Saône : Sagona, Saona
Saoudien : Saudianu
Sardaigne : Sardegna
Sarde : Sardu, Sardignolu
Sarrasin : Saracinu
satellite : satellu, satellitu
Sauvage : salvaticu , sil-
Savane : savana
Savoie : Savoia
Savoyard : Savoiardu
Saxe : Sassonia
Saxon : Sassone
Scandinave : Scandinavu
Scandinavie : Scandinavia
schiste : schistu, matticciu
schisteux : schistosu, matticciosu
schorre : pratu marinescu
sebkha : padula salita
sec : seccu, asciuttu
sécheresse : sicchia, siccina
secondaire : secundariu
secousse : scossa
sédentaire : sedentariu
sédiment : sedimentu
sédimentaire : sedimentariu, -osu
sédimentologie : sedimentolugia
séguia : piova
seiche : variazione di livellu, di n-
Seine : Senna
séisme : seismu, terramotu, tremu, tremulamentu (di terra)
sel : sale
sélénographie : selenografia
sélénographique : selenograficu
sélénologie : selenolugia
semailles : suminera, -e
semer : suminà
Sénégal : Senegalu
Sénégalais : Senegalese
sente : viottulella, -u, stradellula, -u
sentier : viottula, -u, stradella, -
septentrion : settentrione
septentrional : settentriunale
serre : serra, cresta // vitrera
seuil : passu
sial : sialu
Sibérie : Siberia
Sibérien : Siberianu
Sicile : Sicilia
Sicilien : Sicilianu
sidérurgie : siderurgia
sidérurgique : siderurgicu
sierra : serra
sillon : solcu
simoun : simun
Simplon : Sempione
sirocco : sciroccu
sismal ou séismal : seismale
sismicité ou séi- : seismicità
sismique ou séi- : seismicu
sismographe ou séi- : seismografu
sismologie ou séi- : seimolugia
sismologique ou séi- : seimologicu
sismométrie ou séi- : seimomitria
site : situ
Slave : Slavu
slikke : pilagu
Slovaque : Slovaccu
social : suciale
société : sucietà
socle : zocculu, pede
Sofia : Sofia
soir : sera
soirée : sirata, -ina, -inata
sol : solu, terra solaire : sulariu
sole : piana
soleil : sole
solifluxion : terrapienu, terramossu
Sologne : Sologna
Solognot : Solugnottu
solstice : sulstiziu
solsticial : sulstiziale
sommet : cima, punta, pinzu, cuccula
source : surgente, ochju
sous-développé : sottusviluppatu
sous-développement : sottusviluppu
sous-glaciaire : sottughjacciu
sous-marin : sottumarinu, sottacqua
sous-peuplé : sottupupulatu
sous-peuplement : sottupupulamentu
sous-production : sottupruduzzione
sous-sol : sottuterra
souterrain : sutterraniu
Soviétique : Sovieticu
spatial : spaziale
sphère : sfera
spongieux : spungosu
stable : stabile
stagnant : stagnante
stagner : stagnà
station : stazione
stellaire : stellariu
steppe : steppa
stérile : sterile
Stockholm : Stoccolma
Strasbourg : Strasburgu
Strasbourgeois : Strasburghese
strate : stratu, solu
stratigraphie : stratigrafia
strato-cumulus : stratocumulu
stratosphère : stratosfera
stratosphérique : stratosfericu
stratifié : stratificatu
stratus : stratu
structure : struttura
subalpin : subalpinu
sud : sud
Sud-Africain : Sudafricanu
Sud-Américain : Sudamericanu
Suède : Svezia
Suédois : Svedese
Suisse : Svizzera, Sgu-
superficie : superficia
surface : faccia
surpeuplé : trapupulatu
surpeuplement : trapupulamentu
surplomb : trapiombu
surplomber : trapiumbà        
surplus : soprappiù
sylve : silva, furesta
sylvestre : silvestru
synclinal : sunclinale
Syrie : Siria
Syrien : Siriaccutalus : ripale
talweg : linea di fundale
tas : catasta
tassé : infittu, prettu, incalcatu
tassement : incalcata, -ura
tasser : infittà, prittà, incalcà        
Tchécoslovaque : Ceccoslovaccu
Tchécoslovaquie : Ceccoslovacchia
Tchèque : Ceccu
tellurique ou tellurien : telluricu
température : temperatura, tim-        
tempéré : temperatu, tim-
tempête : tempesta, tim-, tempurale, tim-
tempétueux : tempestosu, tim-
temps : tempu
terrain : terrenu, terra
terrasse : piana, rempianata
terre : terra
terreau : terricciu, -iccione, -inone
terrefort : terrarossa
terre-plein : terrapianu
terrestre : terrestru
terrien : terrianu
territoire : territoriu
territorial : territuriale
terroir : terra, terrenu
tertiaire : terziariu
tertre : munticula, -u, muntina
thermal : termale
thermique : termicu
tiède : tepidu, lesu
tjäle : perghjelu
tunner : tunizà
tonnerre : tonu
tornade : vintosa
torrent : torrente. A -s : à fiumi
torrentiel : torrinziale
torrentueux : torrintuosu 
torride : torridu
touffu : zeppu, foltu
Toulon : Tolone, Tulò
Toulonnais : Tolonese
Toulouse : Tolosa
Toulousain : Tolusanu
toundra : tundra
Touraine : Turena
Tourangeau : Turenese
tourbe : turba
tourbeux : turbosu
tourbière : turbaghja
tourbillon : macinellu
tourisme : turisimu
touristique : turisticu
tourmente : timpesta
trafic : trafficu
tramontane : tramuntana
tranchée : fossu
transatlantique : trasatlanticu
transcontinental : trascuntinentale
transfèrement : trasferimentu
transférer : trasferà
transfert : trasferimentu
transhumance : trasumanza
transhumant : trasumante
transhumer : trasumà
transit : transitu 
transgression : trasgressione
transmigration : trasmigrazione
transmigrer : trasmigrà
transport : trasportu
transporter : traspurtà
traversée : traversata
trias : triasu
triasique : triasicu
tribu : tribù
trombe : tromba
tropical : trupicale
tropique : tropicu
troposphère : troposfera
trou : tufone, ciottu
troupeau : banda, greghja
trust : gruppu, -amentu
Tsigane : Zingaru
Tuf : tofu
Tunis : Tunisi
Tunisie : Tunisia
Tunisien : Tunisinu
tunnel : tunellu
Turc : Turcu
Turquie : Turchia
typhon : tifone
Tyrrhénienne (mer -) : Tirrenu (mare -)ubac : ubacu, umbria
univers : universu
universel : universale
uranifère : uraniferu
uranium : uraniu
urbain : urbanu urbanisation : urbanizazione
urbaniser : urbanizà
urbanisme : urbanisimu
usine : usinavague : marosu, -osulu, matalescia, -esciata, matar-, cavallottu, ballana
val : vangale
Valence : Valenza
Valenciennes : Valenziana
Valenciennois : Valenzianese
Valentinois : Valentinese
vallée : vanga, valla, fiuminale
vallon : vallicella, -icula, valletta
vallonné : valliciatu
valois : Valese
Var : Varu
variable : varievule
Varois : Varese
Varsovie : Varsavia
vase : villotta
vaseux : villuttosu
Vaucluse : Valchjusa
Vauclusien : Valchjusincu
végétal : vegetale
végétation : vegetazione
Vendée : Vandea
Vendéen : Vandeanu
Venezuela : Venezuella
vent : ventu, ventera. Vents de Corse : tramuntana (N), gregale (NE), sciroccu (SE), libecciu (SW), punente (W), maistrale (NW)
venté : ventatu venter : ventà
venteux : ventosu
ventilation : ventilazione
ventiler : ventilà, traghje
Ventoux : Ventosu
verger : fruttaghju, arburetu
verglacé : cutratu
verglacer : cutrà
verglas : cotru
vernal : veranescu
Versaillais : Versagliese
Versailles : Versaglia
versant : versura, pendita
vertical : varticale
viaduc : viadottu
Vienne : Vienna
Viennois : Viennese
vierge : vergine
vigne : vigna
vignoble : vignetu
village : paese
ville : cità
Villefranche : Villafranca
vinicole : vinaghju
viticole : viticulu
viticulture : viticultura
Vivarais : Vivarese
voie : via, strada
volcan : vulcanu
volcanique : vulcanicu
volcanisme : vulcanisimu
volcanologie : vulcanolugia
Vosges : Vosgi
Vosgien : Vusgianu         
vulcanien : vulcaninuwallon : vallone
Wallonie : ValloniaYougoslave : Iugoslavu
Yougoslavie : Iugoslaviazénith : zenitu
zénithal : zenitale
zéphyr : zefiru, ziferettu
zonal : zunale
zone : zona


 RIVENE A A SCELTA | RIVENE A U PRINCIPIU