Ablatif: ablativu
Abrègement: accurtera
Abréviation: abreviazione
Absolu: assulutu
Absorption: surpimentu
Abstrait: astrattu
Accent: accentu; -de prédétermination: aletta; -tonique: incalcu
Accentuation: accintuazione
Accentuel: accintuale
Acceptabilité: accittabilità, -bu-
Acception: accizzione
Accessibilité: accissibilità, -bu-
Accord: accordu
Accusatif: accusativu
Acoustique: accustica
Acrostiche: acrustichju
Actif: attivu
Action: azzione
Actualisateur, -ion: attualizatore, attualizazione
Adjectif: aghjettivu
Adjoint: aghjuntu
Adjonction: ghjunta
Abdominal: adinuminale
Adoucissement: addulcimentu
Adressage: indirizzera
Adstrat: stratu à latu, adistratu
Adverbe, -ial: avverbiu, avvirbiale
Adversatif: avvirsativu
Affaiblissement: indibulimentu, sfrullera
Affectif: affittivu
Affermissement: rinfurzamentu, imprittera
Affirmation: affirmazione
Affixe: affissu
Affrication, -quée: affricazione, affricata (v. mi-occlusive)
Agent: agente
Agglutinant, -ation, -né: agglutinente, -azione, -atu
Aigu: acutu
Aire: aghja
Allégorie: alliguria
Allitération: alliterazione
Allomorphe: allumorfu
Allongement: allunghera
Allophone: allufonu
Alphabet: saltere, -iu, santacroce, alfabetu
Alphabétique: alfabeticu
Alternance: altirnanza; -consonantique: scunsunatura; -vocalique: svucalatura; règle de l'-: regula di u manganiolu
Alvéolaire: alviulare
Amalgame: imbilighjime, amalgama, -u
Ambiguïté: duppiusità, ambiguità
Amphibologie: anfibulugia
Amuïssement: amutulera
Anacoluthe: anacolutu
Analogie: analugia
Analogique: analogicu, di piccia
Analyse: analisi (analisa)
Analytique: analiticu
Anaphore: anafura
Anaptyxe: sciuglitura, anatttissi; anaptyctique: sciuglitoghju, anattitticu
Animé: animatu
Anomal, -ie: anomalu, anumalia
Antécédent: antecedente
Antépénultième: terzultima
Antérieur: anteriore
Anthroponimie: antrupunimia, unumastica
Antonomase: antunumasia
Antonyme, -ie: antonimu, antunimia
Aoriste: (a)uristu
Aperture: apertura
Apex, apicale: apice, apicale
Aphérèse: scapatura, aferesi
Apocope: muzzatura, apocupe; -é: mozzu, apucupatu
Apostrophe: pigliachjama, apostrufe/ ancinellu, apostrufa
Apostrophé: apustrufatu
Appliquée: appiicata
Apposition: appusizione
Apprentissage: amparera
Appui: appoghju; consonne d'-, voyelle d'-: cunsunnale, vucale à puntellu
Arbitraire: arbitrariu
Arbre: arburu
Archaïsme: arcaisimu
Argot: ghjergu
Argument: argumentu
Arrondie, -issement: attundulata, attundulera
Article, -ulation, -ulé: articulu, articulazione, articulatu
Aspect: vistura, aspettu
Assimilation: assimilazione
Assonance: assunenza
Asyndète: assindetu
Atlas linguistique: cartulare linguisticu
Atone: lenu, atunu
Audio-: audiu-
Augmentatif: criscitivu
Autonome, -ie: (a)utonumu, (a)utunumia
Auxiliaire: d'aiutu, (a)usiliare
 

 
Barbarisme: barbarisimu
Bas:...suttanu / bassu...
Base: basa
Battue (consonne -): sbattuta
Bilabiale: bislabiale
Bilingue: bislinguu, -a
Bilinguisme: bislinguisimu
Binaire: binariu
Bref, brève: cortu, -a
 
 
Cacuminal: cacuminale
Caduc: caducu
Calembour: bisticciu
Calque: ristampu
Canonique: canonicu, -a
Cardinal: v.numéral
Cas: casu
Casuel: capitaticciu, casuale
Catégorie, -l: catiguria, catiguriale
Césure: spaccu, tagliaversu
Chaîne parlée: parlacatena
Champ: campu
Chiasme: chjasimu
Chj (pron.): chji
Choix: scelta
Chuintant, -e: sciuscittaghju, -a
Classe: classa
Code: codice
Collectif: cullettivu
Collocation: cullucazione
Combinatoire: cumbinatoriu, -a
Commutation: cummutazione
Comparaison: paragone, cumparazione
Comparatif, -isme: cumparativu, -isimu
Complément: cumplementu
Composé: cumpostu; lettre -e: intricciata; passé -: passatu quancianu
Concordance des temps: consecutio temporu (m)
Concret: cuncretu
Conditionnel: cundiziunale
Conjonction: cunghjunzione
Conjugaison: cunghjucazione
Consécutif: cunsicutivu; voyelles -ves: vucali filate
Consonne, -antique: cunsunale, -alicu
Constrictive: custrittiva
Construction: struttura, custruzzione
Contamination: cuntaminazione
Contexte: cuntestu
Continue: cuntinu
Contraction: cuntrazzione
Contraste: cuntrastu
Convergence: cunvirghjenza
Coordination: curdinazione
Copule: copula
Corrélatif: currilativu
Corpus: corpus
Coût: costu
 
 
Datif: dativu
Déclaratif: dichjarativu
Declinaison: declinazione
Défectif: difettivu
Défini, -tion: definitu, -zione; passé -: passatu landanu
Degré: gradu
Déictique: insignaghjolu, deitticu
Démonstratif: dimustrativu
Dénomination: dinuminazione
Dentale: dintale
Dépendant: dipindente
Déponent: dipunente
Dépréciatif: sprizzativu
Dérivation, -é: dirivazione, dirivatu
Désinence: disinenza
Déterminant, -ation, -é: determinente, -azione, -atu, ditar-
Deuxième artculation: articulazione seconda
Diachronia, -que: diacrunia, diacronicu
Diacritique: diacriticu
Dialecte, -al, -ologie: dialettu, dialittale, dialittulugia
Dictionnaire: dizziunariu
Diérèse: spiccicu, dieresi
Diglossie: diglussia
Diminutif: diminutivu
Diphtongue, -aison: dittongu, dittungazione
Discontinu: scuntinuu
Discours: discorsu
Dissimilation: dissimilazione
Distributif: distributivu
Dorsale: dursale
Double: doppiu, -a
Doublet: duppione
Douce: dolce, frolla
Duel: duiale; au -: in dui
Durcissement: imprittera, indurimentu
Dure: pretta, dura
 
 
Ecriture: scrittura
Elider (s'-): sparisce
Elision: sparitura, elisione
Ellipse, -tique: enfasi, enfaticu
Emprunt: imprestu
Enclise: affollu, enclisi; -tique: affullatu, encliticu
Enjambement: scavalcu
Enoncé: enunziatu
Epenthèse: intramizera, epentesi
Epithèse: aghjustera, epitesi
Epithète: epitetu
Etymologie: etimulugia
Etymon: etimu
Euphémisme: (e)ufemisimu
Euphonie, -que: (e)ufunia, (e)ufonicu
2volution: evuluzione
Exception: eccezzione, trasgiattu
Exclamation: esclamazione
Explétif: spletivu
Explosion, -if: splusione, splusivu, -a
Expression, -if, -ivité: sprissione, sprissivu, sprissività
Extension: stensione
 

 
Factitif: fattitivu
Faible: debule
Faisceau: fasciu
Faucale: di fuciale, fucialinca
Féminin: femmina (inv.)
Fermant: chjudente
Fermé, -eture: chusu, chjusura
Figement: caghju
Figure: figura
Final, -e: finale
Fixation: fissazione
Flexion: flessione
Fonction, -nel: funzione, funziunale
Forme, -l, -alisme: forma, furmale, furmalisimu
Fort, -e: forte
Fréquence: frequenza, fra-
Fréquentatif: frequentativu, fra-
Fricative: strufinaghjola, fricativa
Futur: futuru
 
 
Gallicisme: francisisimu
Gémination, -ée: aduppiatura, cuppiatura, ghjeminazione; aduppiata, cuppiata, ghjeminata
Génératif, -ve: ghjinerativu, -a
Génitif: ghjenitivu
Genre: genaru
Gérondif: girundivu
ghj (pron.): ghjè
Glossaire: parullaghju
Glossème, -atique: ghilussemu, -a, ghilussimatica
Glotte, -al, -alisé: ghilotta, ghiluttale, ghiluttalizatu
Grammaire: gramatica
Grammatical: gramaticale
Graphe, -ie: grafu, grafia
Graphème: grafemu, -a
Grasseyement, -r: gulirachjime, gulirachjà
Gutural: di gola, gutturale
 
 
Harmonie, -ique: armunia, armonica
Haut, -eur: altu, altezza
Hémistiche: emistichju
Hendécasyllabe: endecasillabu
Hexamètre: esametru
Hiatus: intuppu, iatu
Homonyme, -ie: umonimu, umunimia
Hypallage: tramutu, ipallasge
Hyperbole: iperbula
Hypercorrect, -ion: tracurrettu, trecurrizzione
Hypostase: ipostasi
Hypotaxe: iputassi, -a
 
 
I (en début de mot, écrit mais non prononcé): i assicuratu
Ictus: ictus
Idéogramme: ideugrammu, -a
Idiome, -atique: idioma, idiumaticu
Idiotisme: sputichisimu, idiutisimu
Imparfait: imperfettu
Impératif: imperativu
Impersonnel: impersunale
Implosion, -ive: implusione, implusiva
Inchaotif: incuativu
Incidente: incidente
Incise: incisa
Inclusion: inclusione
Indéfini: indifinitu
Index: indettu
Indicatif: indicativu
Indice: indice
Indirect: indirettu
Indo-européen: induropeiu
Infinitif: infinitivu
Infixe: infissu
Inflexion: inflessione
Informateur, -ion: infurmatore, infurmazione
Initiale: iniziale
Instrumental: strumintale
Intensité: intensità
Interjection: vucichjula, interghjizzione, intar-
Interlocuteur: interlucutore
Interrogatif, -ion: interrugativu, interrugazione, intar-
Intervocalique: intervucalicu, -a
Intonation: intunazione
Interversion: intervirsione, intar-
Intransitif: intransitivu
Invariant: invariente
Inverse: imbarsciu
Inversion: inversione
Iotacisme: iotachisimu
Isoglosse: isuglossa
Itératif: iterativu
 
 
Jargon: ghjergu
Jumelage: appaghjata
Juxtaposé: cumpagnu/filatu; -ition: accumpagnu/infilarata
 
 
Koinè: koinè
 
 
Labial, -isation: labiale, labializazione
Labio-dentale: labiudintale
Labio-palatale: labiupalatale
Laboi-vélaire: labiuvilare
Laboratoire de langues: laburatoriu linguisticu
Langage: linguaghju, -giu
Langue: lingua; -cible: -sibula; -maternelle: -materna; -mère: -madre; -première: -prima; source: -di partenza
Laryngal: laringale
Larynx: ghjargastrolu
Latérale: laterale
Lénition: lenizione
Lettres: lettere, -are
Lexème: lissemu, -a
Lexique: lessicu
Lexical, -isation: lissicale, lissicalizazione
Lexicographie: lissicugrafia, le-
Liaison: ligame
Libre: liberu, -a; -aru, -a
Lingua franca: lingua franca
Linguistique: linguistica; -comparative, historique, générale: -cumparativa, storica, generale
Liquide: liquida
Litote: litote
Locatif: lucativu
Locuteur, -ion: lucutore, lucuzione
Loi: lege
Longue: longa
 
 
Masculin: mascu, -sciu, -schju (inv.)
Marque: segnu
Métaphonie: mitafunia, me-
Métaphore: mitafura, me-
Métathèse: barattera, mitatesi, me-
Métonymie: mitunimia, me-
Mètre, -ique: metru, metrica
Mi-: mezu, -a
Minimal, -e: minimale
Mi-occlusive: schjuditoghja, mezucclusiva
Mixte: mistu, -a
Mode, -al, -alité: modu, mudale, mudalità
Momentanée: mumintania
Monème: munemu, -a
Monosyllabe: curtachjolu, munusillabu
Morphe, -ème, -phologie: morfu, murfemu, -a, murfulugia
Mot: parola, -olla, -ulla; -clé: -chjave; -omnibus: -ghjuvarina; -outil: -attigliu; -phrase: -frasa; -s-tandem: -e cumpagne; -thème: -tema; -valise: -invalisgiata
Mouillé: à mogliu, palatognulu; -ement, -ure: mogliu
Moyen (adj): mizanu
Muet: mutu
Mutante: cambiarina; non-: mansa
Mutation: mutazione
 
 
Nasal: di nasu, nasale; -isation, -isé: nasalizazione, nasalizatu
Nasillard: nasognulu
Négation: nigazione, ne-
Néographisme: niugrafisimu
Néologisme: niulughjisimu
Neutre: neutru
Nom, -inal: nome, numinale
Nombre: numeru, -aru
Nominatif: numinativu
Non-: in-, im-
Norme, -atif: norma, nurmativu
Numéral: numerale; -cardinal: cuntatoghju, cardinale; -ordinal: numeratoghju, urdinale; fractionnaire: spartitoghju, frazziunariu; -distributif: scumpartitoghju, distributivu
 
 
Objet: ughjettu
Oblique: traversu
Occlusion, -ive: ucclusione, ucclusiva
Onomastique: unumastica
Onomatopée: unumatupeiu
Opposition: uppusizione
Optatif: fussipuru, uttativu
Oral: urale, o-
Ordre: ordine
Organique: urganicu
Orthoépie: urtuepia
Orthographe: urtugrafia
Orthophonie: urtufunia
Ouvert, -e, -ure: apertu, -a, apertura, apa-
Ouvrant: aprente
Oxyton: mozza, tronca (f.)
 
 
 
Paire: paghju
Palais: palaticu; voile du-: vel di palaticu; voûte du-: volta di palaticu; -dur: palaticu duru; -mou: palaticu umule
Palatal, -isé, -isation: palatale, palatalizatu, palatalizazione
Paradigme, -atique: paradimma, paradimmaticu
Parallèlisme: appaghjata, parallelisimu
Paraphrase: parafrasa
Parataxe: paratassa
Parenté: parintia
Parenthèse, -tisation: arculella, arculillata
Parfait: perfettu
Parler (n.): parlatu
Parole (la-): parlà (u-); parole (une-): v.mot
Paronyme: paronimu
Paroxyton: liscia, piana (f.)
Participe: participiu
Particule: particella
Partitif: partitivu
Passé: passatu
Passif: passivu
Patois: pattuà
Patronyme: casata
Pause: rifiatu
Péjoratif: pighjurativu
Pénultième: nanzultima
Perceptibilité: percettibilità, par-, -bu-
Période: infrasata
Périphrase, -tique: perifrasa, perifrasticu
Permutation: permutazione, par-
Personne, -l, -ification: persona, persunale, persunificazione, par-
Pertinent: pertinente, par-
Pharynx: cannella; pharyngal, -isé: cannillare, cannillarizatu
Phénomène: fenomenu
Philogie: filulugia
Phonation: funazione
Phonème, -atique: funemu, funimatica
Phonétique: funetica
Phonie, -que: funia, fonicu
Phonologie, -que: funulugia, funulogicu
Phrase, -èologie: frasa, frasiulugia
Pied (métr.): scalellu
Pléonasme: pliunasimu
Pluriel: plurale; au-: in parechji
Plus-que-parfait: trapassatu
Point: puntu
Polyphonie, -que: pulifunia, pulifonicu
Polysémie: pulisemia
Ponctuation: puntighjatura
Possessif: pusessivu
Postposition: puspusizione
Post-tonique: pustonicu
Potentiel: putinziale
Prédétermination consonantique: cunsunatura capunanzu
Prédicat, -if: predicatu, predicativu
Préfixe: prefissu
Prépopsition: pripusizione
Présent: presente, pri-
Prétérit: preteritu
prétonique: pretonicu
Privatif: privativu
Proclise: arrembu, pruclisi; -tique: arrimbatu, prucliticu
Progressif: prugressivu
Prolepse: anticipera, prulessi
Pronom, -inal: prunome, prunuminale
Proparoxyton: sguillula (f.); (quandu l'incalcu hè prima di a terzultima, a parolla hè detta " catasguillula": pigliamine
Proposition: prupusizione
Propre (nom-): propiu (nome-)
Prosodie: prusudia
Prosthèse: v.prothèse
Protase: prutasa
Prothèse: accapatura, protesi
Psittacisme: pisittachisimu
Psycholinguistique: pisiculinguistica
Purisme: cruschisimu, purisimu
 

 
Qualificatif: qualificativu
Qualité: qualità
Quantité: quantità
 
 
Racine: radica
Radical: radicale
Redondance: ridundenza
Redoublement: radoppiu
Réduction: riduzzione
Réfléchi: riflessivu
Régime: regime, righjime
Régir: reghje
Régréssif: rigressivu
Régulier: rigulare
Rejet: rimandu
Relâchée: allinata
Relatif: rilativu
Relation: rilazione
Rétroflexe: ritruflessu, -a
Rhétorique: ritorica
Rhotacisme: ratachjisimu
Rime: rima
Roulé: vibratu
Rythme, -ique: ritmu, ritmicu
 
 
Sabir: bastardume
Sandhi: sandhi
Segment: sicamentu
Sémantème: simantemu, -a
Sémantique: simantica
Sème: semu, -a
Semi-auxiliaire: mezaiutu
SEmi-consonne: mezacunsunale
Sémiologie: simiulugia
Semi-voyelle: mezavucale
Sifflante: fiscaghjola
Sigle: sigula (f.)
Signal: signale
Signe: segnu
Signifiant, -é: significante, significatu
Significatif, -on: significativu, significazione
Simple: semplice/ ugnulu (ant.doppiu)
Singulier: singulare; au-: in unu
Solécisme: sulichisimu
Sonante: sunaghjola
Sonore: sunora
Sonorisé, -ation: sunurizatu, sunurizazione
Sonorité: sunurità
Soufflante: ansciaghjola
Sourd, -e: sordu, -a
Soutien: sustegnu
spirante: spiraghjola
Stimulus: stimulu
Strophe: strofa
Structure, -al, -alisme: struttura, strutturale, strutturalisimu
Style, -istique: stile, stilistica
Subjectif: sughjettivu
Subjonctif: sughjuntivu
Subordination, -onnant, -onné: suburdinazione, suburdinante, suburdinatu
Substantif: sustantivu
substitut: sustitutu
Substrat: stratu suttanu, sustratu
Suffixe: suffissu
Suite: seguitu
Sujet: sughjettu
Superlatif: superlativu
Superstrat: stratu supranu, superstratu
Survivance: avanzu
Syllabe, -ique: sillaba, sillabicu
Symbole: simbulu
Synchronie, -ique: sincrunia, sincronicu
Syncope: strignitura, sincupe
Syncrétisme, -ique: sincritisimu, sincreticu
Synecdoque: sinedduche
Synérèse: appicciu, sineresi
Synonime, -ie: sinonimu, sinunimia
Syntagme, -atique: sintammu, -a, sintammatica
Syntaxe, -ique: sintassi, sintatticu
Synthèse: sintesi, sinteticu
Système, -atique: sistemu, -a, sistematicu
 
 
Tabou: tabù
Tautologie: tutulugia
Tempo: tempo
Temps: tempu
Tendu: tesu; non-: andente
Tenue (n.): tinuta
Terminologie: terminulugia, tar-
Texte: scrittu, testu
Thème: tema, -u
Théorie: tiuria
Thèse: tesi
Tilde: tilde
Ton, -alite: tonu, tunalità
Tonique: incalcatu, tonicu
Toponomastique: tupunumastica
Toponymie: tupunimia
Transcription: trascrizzione
Transitif: transitivu
Transition: transizione
Tréma: pichjuli (plur.); surmonté d'un-: pichjulatu
Triphtongue: trittongu
Typologie, -ique: tippulugia, tippulogicu
 
 
Usage: usu
Uvulaire: ugulare
 
 
Variante: sfarinziola, svariente
Véhiculaire: veiculare
Vélaire: vilare
Verbe, -al: verbu, virbale
Vernaculaire: virnaculare
Vers: versu
Vibrante: frimente
Vocable, -ulaire: vucabulu, vucabulariu
Vocalique, -isation: vucalicu, vucalizazione
Vocalisme: vucalisimu
Vicatif: vucativu
Voix: voce
Voyelle: vucale
 
 
W (pron.): doppiu vè
 
 
Yod, -isation: iod, iudizazione
 
 
Zéro: zeru
Zeugme: zeiuma
Zézaiement, -ayer: zisisulime, zisisulà
 
 
   A.D.E.C.E.C. Cervioni 1981
 RIVENE À A SCELTA | RIVENE À U PRINCIPIU