Aberrant : abirranti, aberrante
Aberration : abirrazioni, aberrazione
Absolu : assulutu
Abstraction : astrazzioni, astrazzione
Abstraire : astraia, astraie
Abstrait : astrattu
Absurde : assurdu
Absurdité : assurdità
Académie : Accademia
Acception : accezioni, accezione
Accident : accidenti, accidente
Acquis : acquistu, accirtatu, accertatu
Acte : attu
Action : azzioni, azzione
Activité : attività
Actif : attivu
Actualisation : attualizazioni, attualizazione
Actualité : attualità
Actuel : attuali, attuale
Acuité : acutezza
Adaptation : adattazioni, adattazione
Adapter : adattà
Adéquation : adiquazioni, adiquazione, adequazione
Adéquat : adiquatu, adequatu
Adventice : avvintiziu
Affect : affettu
Affectif : affittivu
Affectivité : affittività
Affinité : affinità
Affirmation : affirmazioni, affirmazione
Affirmer : affirmà
Agnosie : agnusia
Agnosticisme : agnustichisimu
Agnostique : agnosticu
Agrégat : agrigatulu
Agrégation : agrigazioni, agrigazione
Agrégé : agrigatu
Aire : aghja
Aléatoire : aliatoriu
Aliénation : alienazioni, alienazione
Aliéné : alienatu
Allégorie : alliguria
Allégorique : alligoricu
Altération : altrughjera
Altérer : altrughjà
Altéré : altrughjatu
Altruisme : altruisimu
Ambigu : ambiguu, duppiosu
Ambiguïté : ambiguità, duppiusità
Âme : anima
Amitié : amicizia
Amnésie : aminisia, scurdà, sminticanza
Amoral : amurali, amurale
Amoralisme : amuralisimu
Amoralité : amuralità
Amorphe : amorfu
Amour : amori, amore
Amour-propre : amor propiu
Amphibologie : anfibulugia, duppiulugia
Amphibologique : anfibuloghjicu, anfibulogicu, duppiuloghjicu
Analogie : analugia
Analogique : analoghjicu, analogicu
Analyse : analisi
Analyser : analizà
Analytique : analiticu
Anamnèse : anamnesi
Anarchie : anarchia
Anarchisme : anarchisimu
Anatomie : anatumia
Angélisme : anghjulisimu
Animal : animali, animale; (tiuria di) l'animali macchini
Animisme : animisimu
Anomalie : anumalia
Anomie : anumia
Anormal : anurmali, anurmale
Antécédent : antidenti, antidente
Anthropocentrisme : antrupucintrisimu
Anthropologie : antrupulugia
Anthropomorphisme : antrupumurfisimu
Antinomie : antinumia
Antithèse : antitesi, antitesa
Antithétique : antiteticu
Antitypie :antitupia
Apagogique : apagogicu, apagoghjicu
Aperception : appercezzione, appercizzioni
Aphasie : afasia
Apodictique : apuditticu
Apollon : Apollu
Apollinisme : apullinisimu
Apologie : apulugia
Apologétique : apulughjeticu, apulughjetica
Apophantique : apufanticu, apufantica
Aporie : apuria
Apparence : apparenza
Appartenance : appartinenza
Appétit : appitittu
Appétition : appitizzioni, appitizzione
Application : applicazioni, applicazione
Appréhension : apprensioni, apprensione
Apprendre : imparà, amparà
À priori : apriori
Aptitude : attitudina, attitudine
Arbitre (libre arbitre) : arbitriu
Arbitraire : arbitrariu
Archaïsme : arcaisimu
Archaïque : arcaicu
Archéologie : archiulugia
Archéologique : archiuloghjicu, archiulogicu
Archétype : architipu
Architectonique : architittonicu
Argument : argumentu
Argumentation : argumintazioni, argumintazione
Aristote : Aristotili, Aristotile
Aristotélisme : aristutilisimu
Aristocratie : aristucrazia
Arithmétique : aritimetica
Art : arti, arte
Artéfact : artifattu
Ascèse : ascetica
Ascétisme : ascitisimu
Aséité : aseità
Assentiment : accunsentu
Assertion : assirzioni, assirzione
Assertorique : assirtoricu
Assimilation : assimilazioni, assimilazione
Association : assuciazioni, assuciazione
Associationnisme : assuciaziunisimu
Assomption : assunzioni, assunzione
Astronomie : astrunumia, a strunumia
Ataraxie : atarassia
Athée : ateiu
Athéisme : ateisimu
Atome : atumu
Atomique : atomicu
Attention : attinzioni, attinzione
Attitude : attitudina, attitudine
Attribut : attributu
Attribution : attribuzioni, attribuzione
Autarchie : autarchia
Autarcie : autarcia
Authenticité : sputichezza, (u) dapersè
Authentique : sputicu, dapersè
Autocratie : autucrazia
Automate : automa
Automatique : autumaticu
Automatisme : autumatisimu
Automatisation : autumatizazioni, autumatizazione
Autonomie : Autunumia
Auteur : autori, autore
Autorité : auturità
Autoritaire : auturitariu
Autoritarisme : auturitarisimu
Avoir : avè
Autre : altru
Autrui : altrui
Axiologie : assiulugia
Axiologique : assiuloghjicu
Axiomatique : assiumatica, assiumaticu
Axiomatisation : assiumatizazioni, assiumatizazione
Axiome : assioma
 
 
Base : basa
Béatitude : biatitudina, biatitudine
Beau : bellu
Beauté : billezza, bellezza
Beaux-arts : Belli Arti, Belle Arti
Behaviourisme : biaviurisimu, cumpurtamintisimu
Besoin : bisognu
Bien : u bè
Biologie : biulugia
Biogénétique : biughjinetica
Bonheur : felicità
Bon sens : sennu
Bouddhisme : buddisimu
But : scopu
 
 
Ça : u què
Cabale : Cabala
Caduque : caducu
Caducité : caducità
Canon : canonu, canone
Canonique : canonicu
Capital : Capitali, Capitale
Capitalisme : capitalisimu
Caractère : caratteru, carattere
Caractérologie : caratterulugia
Caractéristique : caratteristica
Caractériser : caratterizà
Cartésianisme : cartisgianisimu
Cas : casu
Casuistique : casistica
Casuiste : casistu
Casuel : casuali, casuale
Catégorie : catiguria
Catégorique : catigoricu
Catharsis : catarsi
Catholicisme : catulichisimu
Catholique : catolicu
Causal : causali, causale, caghjunali, caghjunale
Causalité : causalità
Cause : causa, caghjona, caghjone
Causer : causà
Caverne : Spilonca (alliguria di a Spilonca), Spelonca
Cercle : chjerchju
Certain : certu
Certitude : cirtezza
Cerveau : ciarbellu
Champ : campu
Chance : cascadossu
Changement : cambià, cambiamentu
Chaos, abîme : sprufondu, fondu, catafondu
Charité : carità
Chiffre : sciffru
Chimie : chimica
Chose : cosa
Citoyen : citatinu
Civil : civili, civile
Civisme : civisimu
Civilisation : civilizazioni, civilizazione
Clair : chjaru
Clarté : chjarura
Classe : classa
Classique : classicu
Classicisme : classichisimu
Classer : classificà
Classification : classificazioni, classificazione
Clinamen : clinamen
Clos : chosu
Code : codice
Codifier : cudificà
Codification : cudificazioni, cudificazione. Décoder : sdicutà. Décodage : sdicutera
Cœur : cori, core
Cogito : cogito
Connaître : cunnoscia, cunnosce
Connaissable : cunniscitoghju
Connaissance : cunniscenza
(in)Connu : (in)cunnisciutu
Cognition : cugnizioni, cugnizione
Cognitif : cugnitivu
Collectif : cullittivu
Collectivisme : cullittivisimu
Combinatoire : cumbinatoria
Commun : cumunu
Communauté : cumunità
Communication : cumunicazioni, cumunicazione
Communion : cumunioni, cumunione
Communisme : cumunisimu
Commutatif : cummutativu
Comparaison : paragonu, paragone
Comparatif : paragunaghju, cumparativu
Complexe : cumplessu
Comportement : cumpurtamentu
Composé : cumpostu
Composite : cumpositu, bracanatu
Compossible : cumpussibuli, cumpussibule
Compréhensible : capiscitoghju
Compréhensif : cumprinsivu
Compréhension : cumprinsioni, cumprinsione
Comprendre : capì, capiscia, capisce
Conatus : conatu, sforzu
Concept : cuncettu
Conceptualisation : cuncittualizazioni, cuncittualizazione
Conceptualisme : cuncittualisimu
Conceptuel : cuncittuali, cuncittuale
Conception : cuncizzioni, cuncizzione
Concevable : cuncipivuli, cuncipivule
Concevoir : cuncipì
Conclure : cuncluda, cunclude
Conclusion : cunclusioni, cunclusione
Concret : cuncretu
Concupiscence : cuncupiscenza
Concurrence : cuncurrenza
Condition : cundizioni, cundizione
Conditionnel : cundiziunali, cundiziunale
Conditionner : cundiziunà
Conditionné : cundiziunatu
Conditionnement : cundiziunamentu
Conduite : cundotta
Conflit : cunflittu, cuntrastu
Confus : cunfusu
Conjecture : cunghjittura
Conjoncture : cunghjuntura
Connaturel : cunnaturali, cunnaturale
Connexion : cunnissioni, cunnissione
Connotation : cunnutazioni, cunnutazione
Conscience : cuscenza
Conscient : cuscenti, cuscente
Consécution : cunsicuzioni, cunsicuzione
Consécutif : cunsicutivu
Consensus : cunsensu
Consentement : accusentu
Conséquence : cunsiquenza, cunsequenza
Conséquent : cunsiquenti, cunsequente
Constatation : custatazioni, custatazione
Constater : custatà
Constituer : custituì
Constitutif : custitutivu
Constitution : custituzioni, custituzione
Contempler : cuntimplà
Contemplatif : cuntimplativu
Contemplation : cuntimplazioni, cuntimplazione
Contigu : cuntiguu
Contiguïté : cuntiguità
Contingence : cuntinghjenza
Contingent : cuntinghjenti, cuntinghjente
Continu : cuntinuu
Continuité : cuntinuità
Contradictoire : cuntradittoriu
Contradiction : cuntradizzioni, cuntradizzione
Contredire : cuntradì, cuntradiscia
Contraire : cuntrariu
Contrariété : cuntrarietà
Contraste : cuntrastu
Contrat : cuntrattu
Convaincre : cunvincia, cunvince
Conviction : cunvizioni, cunvizione
Convenir : cunvena, cunvene
Convention : cunvinzioni, cunvinzione
Conventionnel : cunvinziunali, cunvinziunale
Conversion : cunvirsioni, cunversione
Copule : copula
Corollaire : curullariu
Corps : corpu
Corporel : curpurali, curpurale
Corrélation : currilazioni, currilazione
Corrélatif : currilativu, currelativu
Corruption : curruzzioni, curruzzione
Cosmogonie : cusmugunia
Cosmologie : cusmulugia
Cosmos : cosmos, cosmu
Cosmique : cosmicu
Courage : curaghju, curaggiu
Coutume : usu
Création : criazioni, creazione
Créativité : criatività, creatività
Crédibilité : cridibulità
Crédible : cridibuli, cridibule
Crédule : cridanciu
Crédulité : cridanciaghjina, cridanciaghjine
Crime : criminu, crimine
Crise : crisa
Critère : criteriu
Critique : critica (a critica)
Criticisme : critichisimu
Croyance : cridenza
Crucial : cruciali, cruciale
Culpabilité : culpabilità
Culte : cultu
Culture : cultura
Culturel : culturali, culturale
Culturalisme : culturalisimu
Cybernétique : cibernetica
Cynisme : cinisimu
Cyrénaïsme : cirinaisimu
 
 
Dasein : dasein
Data : data
Décision : dicizioni, dicizione
Déclinaison : diclinazioni, diclinazione
Déductif : diduttivu
Déduction : diduzzioni, diduzzione
Déduire : diducia, deduce
Défaut : difettu
Défini : difinitu, definitu
Définir : difinì, difiniscia, definisce
Définition : difinizioni, definizione
Déisme : diisimu
Délibératif : dilibarativu, diliberativu
Délibération : dilibarazioni, diliberazione
Délibérer : dilibarà, diliberà
Délire : diliriu
Démagogie : dimagugia
Démagogique : dimagoghjicu, dimagogicu
Démagogue : dimagogu
Démence : dimenza, demenza
Démesure : smisura
Démiurge : dimiurgu
Démocratie : dimucrazia
Démographie : dimugrafia
Démon : dimoniu
Démonstration : dimustrazioni, dimustrazione
Démontrer : dimustrà
Démystification : smistificazioni, smistificazione
Dénombrement : dinumarazioni, dinumarazione, numarazioni, numarazione
Dénomination : dinuminazioni, dinuminazione
Déontologie : diuntulugia
Dépassement : sfrancata
Déréliction : tralagamentu, tralasciamentu, dirilizzioni, dirilizzione
Décrire : discriva, discrive
Description : discrizzioni, discrizzione
Désintéressement : disintaressu, disinteressu
Désir : disideriu
Désirable : disidarevuli, disidarevule
Désirer : disidarà
Désireux : disidariosu
Despote : dispotu
Destin : distinu
Destinée : sorti, sorte
Déterminer : ditarminà, determinà
Déterminant : ditarminanti, determinante
Déterminé: ditarminatu, determinatu
Déterminisme : ditarminisimu, determinisimu
Développement : sviluppu
Devenir : divintà
Dévoilement : svilatura
Devoir : duveru, duvere
Diachronie : diacronica, (diacronicu)
Dialectique : dialettica, (dialetticu)
Dialogue : dialogu
Diaspora : spalluzzera
Dichotomie : dicutumia
Dictature : dittatura
Dictum : dictum
Didactique : didattica, (didatticu)
Différence : sfarenza, differenza
Différenciation : sfarinziazioni, sfarinziazione, differenziazione
Différencier : sfarinzià, differenzià
Différentiel : sfarinziali, sfarinziale
Dignité : dignità
Dilemme : dilemmu, dilemma
Dionysiaque : diunisiacu
Discours : discorsu
Discursif : discursivu
Disjonction : disghjunzioni, disghjunzione
Disjonctif : disghjuntivu
Distinct : distintu
Distinction : distinzioni, distinzione
Divertissement : divertimentu
Divin : divinu
Divinité : divinità
Diviser : divisà
Division : divisioni, divisione
Doctrine : duttrina
Dogme : domma
Dogmatisme : dummatisimu
Donné : datu
Doute : dubitu
Droit : dirittu
Dualisme : dualisimu
Durée : durata
Dyade : duiada
Dynamique : dinamica, (dinamicu)
Dynamisme : dinamisimu
 
 
Eccéité : eccuità
Eclectisme : echilittisimu, eclittisimu
Economie : ecunumia
Effet : effettu
Efficace : efficaci, efficace
Efficience : efficienza
Effort : sforzu
Egal : uguali, eguale
Egalité : ugualità, egualità
Ego : ego
Egoïsme : iguisimu, eguisimu
Eidétique : idetica
Elan vital : slanciu vitali, vitale
Eléate : eliaticu
Elément : elimentu, elementu
Elite : elite, elitta
Emanation : imanazioni, emanazione
Eminent : eminenti, eminente
Eminemment : à l'eminenti, à l'eminente
Emotion : imuzioni, emuzione
Empirie : empiria
Empirique : empiricu
Empirisme : empirisimu
Energie : enargia, energia
Energétisme : enarghjitisimu, energitisimu
Engagement : ingaghjamentu
Enoncé : inunziatu
Enquête : inchiesta
En soi : in sè
En soi par soi : in sè da sè
En soi pour soi : in sè par sè
Entéléchie : entelechia
Entendement : intindimentu
Entité : entità
Enumération : inumarazioni, enumerazione
Epagogique : epagoghjicu
Epicure : Epicuriu
Epicurisme : epicurisimu
Epigenèse : epighjenesi
Epiphénomène : epifenomenu
Epiphénoménisme : epifenuminisimu
Epistémologie : epistimulugia
Epochè : epochè
Equipollent : equipullenti, equipollente
Equité : equità
Equivalent : equivalenti, equivalente
Equivalence : equivalenza
Equivoque : aquivucu, duppiusità
Eristique : eristica, (eristicu)
Eros : Eros
Erotisme : erutisimu
Erotique : eroticu
Erreur : arrori, errore
Eschatologie : escatulugia
Esclavage : schiavitù
Esotérisme : esuterisimu
Esotérique : esutericu
Espace : spaziu
Espèce : spezia
Esprit : spiritu, mente
Essence : essenza
Essentialisme : essenzialisimu
Esthétique : estetica
Etant : essendu
Etat : statu
Etatisme : statisimu
Eternité : eternità
Eternel : eternu
Ethique : etica
Ethnie : etnia
Ethnologie : etnulugia
Ethologie : etulugia
Etiologie : etiulugia
Etymologie : etimulugia
Euclide : Euclide
Euclidien : euclidianu
Eudémonisme : eudimunisimu
Eugénisme : eughjinisimu
Evénement : avenimentu
Evènementiel : aveniminziali, aveniminziale
Evidence : evidenza
Evident : evidenti, evidente
Evolution : evuluzioni, evuluzione
Evolutionnisme : evuluziunisimu
Exact : esattu
Exécutif : esicutivu, esecutivu
Exécution : esicuzioni, esecuzione
Exégèse : eseghjesi
Exemple : esempiu
Exemplaire : esimplari, esemplare
Existant : esistenti, esistente
Existence : esistenza
Existentialisme : esistenzialisimu
Existentiel : esistenziali, esistenziale
Existential : esistenzaghju
Exister : esista, esiste
Exotérique : esutericu
Expérience : spirienza, sperienza
Expérimentation : spirimintazioni, sperimentazione
Expérimental : spirimintale, sperimentale
Expérientiel: spiriminziali, sperimenziale
Expliquer : spiigà, spiegà
Explicite : splicitu
Expression : sprissioni, spressione, espressione
Expressif : sprissivu, espressivu
Extase : istasi, estasi
Extension : stinsioni, stinsione
Extensif : stinsivu, stensivu
Externe : sternu, esternu
Extérieur : stiriori, steriore, esteriore
Extériorité : stiriurità, steriurità, esteriurità
Extéroceptif : stirucittivu, stirucettivu
Extrapolation : strapulazioni, strapulazione
Extrême : stremu
Extrinsèque : strinsecu
 
 
Fabulation : favulatura, favulazioni, favulazione
Facteur : fattori, fattore
Factice : fattiziu
Facticité : fattizità
Factoriel : fatturiali, fatturiale
Factuel : fattuali, fattuale
Faculté : facultà
Fait : fattu
Falsifiabilité : ricusivulità, ricusevulità
Fantaisie : fantasia
Fantasme : fantasimu
Fatal : fatali, fatale
Fatalité : fatalità
Fatalisme : fatalisimu
Faute : falsia, colpa, sbagliu
Faux : falsu
Fétichisme : feticcisimu
Fiction : finzioni, finzione
Fictif : fittivu
Fidéisme : fideisimu
Figure : figura
Fin : fini, fine
Final : finali, finale
Finalité : finalità
Finalisme : finalisimu
Finesse : finezza
Fini : finitu
Finitude : finitudina, finitudine
Fixisme : fissisimu
Flèche (argument de la flèche) : telu (argumentu di telu)
Foi : fedi, fede
Folie : pazzia, scimità, tuntia
Fonction : funzioni, funzione
Fonctionnalisme :funziunalisimu
Fond : fondu
Fondement : fundamentu
For intérieur : intimu
Force : forza
Formaliser : furmalizà
Forme : forma
Formel : furmali, furmale
Fortuit : à l'inforsi, à l'inforse
Fortuit (le fortuit) : inforsi, (l'inforsi)
Fortune : furtuna
Futur : futuru
 
 
Gène : ghenu
Genre : ghjenaru, genaru
Général : ghjinarali, generale
Généralisation : ghjiniralizazioni, generalizazione
Généraliser : ghjiniralizà, generalizà
Généralité : ghjiniralità, generalità
Génération : ghjinirazioni, generazione
Générique : ghjinericu, genericu
Genèse : ghjenesi
Génétique : ghjineticu, geneticu
Génétisme : ghjinitisimu, genetisimu
Génie : ghjeniu, geniu
Géographie : giugrafia, geografia
Géométrie : giumitria, geomitria
Géomètre : giometru, geometru
Géométrique : giumetricu, geometricu
Glande pinéale : ghjandula à pignottu
Gestalt : forma
Gnose : nosi
Gnoséologie : nusiulugia
Gnoséologique : nusiuloghjicu, nusiulogicu
Gnostique : nosticu
Goût : gustu
Gouvernement : guvernu
Grâce : grazia
Grandeur : grandezza
Gratuit : gratisi
Gratuité : gratuità
Grégaire : grigariu
Grégarisme : grigarisimu
Groupe : gruppu
 
 
Habitude : abitudina, abitudine
Habitus : abitu
Harmonie : armunia
Hasard : azardu
Hédonisme : idunisimu
Héraclitéisme : eraclitisimu, erachilitisimu
Hérédité : eridità, eredità
Hérésie : erisia, eresia
Herméneitique : erminetica, ermenetica
Hermétique : ermeticu
Hermétisme : ermitisimu, ermetisimu
Hétérodoxie : eterudussia
Hétérogène : eterughjenu
Hétéronomie : eterunumia
Hétéronome : eterunomu
Heuristique : uristica
Hiérarchie : ghjirarchia, ghjerarchia
Histoire : storia
Historicité : sturicità
Historicisme : sturichisimu
Homogène : umughjenu
Humanisme : umanisimu
Hylémorphisme : ilimurfisimu
Hylétique : ileticu
Hyperbolique : iperbolicu
Hypostase : ipostasi
Hypothèse : ipotesi
Hypothétique : iputeticu
 
 
Idéale : ideali, ideale
Idéalisme : idealisimu
Idéalité : idealità
Idéat : ideatu
Idée : idea
Identification : idintificazioni, identificazione
Identique : identicu
Identité : idintità, identità
Idéogramme : ideugramma, ideugrammu
Idéographie : ideugrafia
Idéologie : ideulugia
Idéologue : ideolugu
Idiologie : idiuligia
Idole : idulu
Ignorance : ignuranza
Illusion : illusioni, illusione
Illusoire : illusoriu
Imagination : imaghjinazioni, imaghjinazione, figurazioni, figurazione
Imaginaire : imaghjinariu, imaginariu
Imaginer : imaghjinà, imaginà, figurà
Image : figura
Imitation : imitazioni, imitazione
Imitatif : imitativu
Immanence : immanenza
Immanent : immanenti, immanente
Immanentisme : immanintisimu
Immatérialisme : immatirialisimu
Immédiat : immidiatu
Immensité : immensità
Immoral : immurali, immurale
Immoralité : immuralità
Immoralisme : immuralisimu
Immortalité : immurtalità
Immutabilité : immutabilità, immutabulità
Impératif : impirativu, imperativu
Implication : implicazioni, implicazione
Impliquer : implicà
Impression : imprissioni, impressione
Impulsion : impulsioni, impulsione
Incarner : incarnà
Incarnation : incarnazioni, incarnazione
Incertitude : incirtezza, incertezza
Inclusion : inchjusioni, inchjusione, inclusione
Inclure : inchjuda, inchjude, include
Incomplétude : incumpiitutina, incumpiitutine
Incompréhensible : incapiscitoghju, malcapiscitoghju
Inconcevable : incuncipibuli, incuncipibule
Inconditionné : incundiziunatu, scundiziunatu
Inconnaissable : incunniscitoghju, malcunniscitoghju
Inconscient : incuscenti, incuscente
Indéfini : indifinitu, indefinitu
Indétermination : inditarminazioni, indeterminazione
Indéterminé : inditarminatu, indeterminatu
Indéterminisme : inditarminisimu, indeterminisimu
Indifférence : indiffarenza, indifferenza
Indiscernable : indiscernevuli, indiscernevule
Individu : individuu
Individualisation : individualizazioni, individualizazione
Individualisme : individualisimu
Individualité : individualità
Individuation : individuazioni, individuazione
Individuel : individuali, individuale
Induction : induzzioni, induzzione
Induit : induttu
Inductif : induttivu
Ineffable : indicitoghju, maldicitoghju
Inertie : inerzia
Inférence : inferenza
Infini : infinitu
Infinité : infinità
Infinitésimal : infinitisimale, infinitesimale
Infinitude : infinitudina, infinitudine
Infrastructure : infrastruttura
Inhérence : inerenza
Inné : innatu
Innéité : innatuità
Innéisme : innatisimu
Instance : istanza
Instant : istanti, istante, stonda
Instinct : istintu
Institution : istituzioni, istituzione
Instrumentalisme : strumintalisimu
Intellect : intillettu, intellettu
Intellectualisme : intillittualisimu, intellettualisimu
Intellectuel : intillittuali, intellettuale
Intelligible : intillighjibili, intellighjibile
Intelligibilité : intillighjibilità, intellighjibilità
Intelligence : intillighjenza, intelligenza
Intemporalité : intimpuralità
Intensité : intisità, intensità
Intention : intinzioni, intenzione
Intentionnalité : intinziunalità, intenziunalità
Intérêt : intaressu, interessu
Intérieur : intiriori, interiore
Interne : internu
Intériorité : intiriurità, interiurità
Interpolation : intarpulazioni, interpulazione
Interprétation : intarpritazioni, interpretazione, intalpetrazione
Intersubjectif : intarsughjittivu, intersughjettivu
Intersubjectivité : intarsughjittività, intersughjittività
Intrinsèque : intrinsecu
Introspection : intruspizzioni, intruspizzione
Intuition : intuizioni, intuizione
Intuitionnisme : intuiziunisimu
Invention : invinzioni, invinzione
Investigation : invistigazioni, invistigazione
Involution : invuluzioni, invuluzione
Ipséité : isseità
Ironie : irunia
Ironique : ironicu
Irrationalisme : irraziunalisimu
Isomorphie : isumurfia
Isomorphisme : isumurfisimu
Isotrope : isutropicu
 
 
Jugement : ghjudiziu
Juger : ghjudicà
Juste : ghjustu
Justesse : ghjustezza
Justice : ghjustizia
 
 
Lamarckisme : lamarchisimu
Langage : linguaghju
Langue : lingua
Laxisme : lassisimu
Lecture : littura, lettura
Légal : ligali, ligale
Légalement : à legi, à lege
Légalisme : ligalisimu
Légitime : lighjittimu, leghjittimu
Légitimer : lighjittimà, leghjittimà
Légitimement : di lighjittimu
Lemme : lemma
Lexis, lectum : dettu
Libéralisme : libaralisimu, liberalisimu
Liberté : libartà, libertà
Libre : libaru, liberu
Lieu : locu
Lieux communs : lochi cumuni
Limite : limitu
Linguistique : linguistica
Logicisme : lughjichisimu, lugichisimu
Logique : logica
Logistique : lughjistica, lugistica
Logomachie : lugumachia
Loi : legi, lege
Lumière (naturelle) : luci, luce
Lumières (les Lumières) : Lumi (i Lumi)
Lutte des classes : lotta di i classi, lotta di e classe
Lycée : liceu
Lyrisme : lirisimu
 
 
Machiavélisme : machjavillisimu
Machine : macchina
Machinisme : macchinisimu
Macrocosme : macrucosmu
Magie : magia
Magique : magicu
Maïeutique : maiutica
Majeur (n.m), grand terme : u maiò, u termini maiò
Majeure (n.f) : a (pripusizioni) maiò
Mal : mali, male
Malthusianisme : maltusianisimu
Manichéisme : manichiisimu, manicheisimu
Matériel : matiriali, materiale
Matérialisme : matirialisimu, materialisimu
Mathématisation : matematizazioni, matematizazione
Mathématique : matematica
Matière : materia
Maxime : massima, sintenza, pricettu
Mécanique : miccanica, meccanica
Mécanisme : miccanisimu, meccanisimu
Médiat : midiacu
Médiation : midiazioni, midiazione
Méditation : miditazioni, meditazione
Mégarique : megaricu
Même (le même) : stessu (u stessu)
Mémoire : mimoria, memoria
Menteur (sophisme du menteur) : bugiardu (sufisimu di u bugiardu)
Mérite : meritu
Métagéométrie : metagiumetria
Métalogique : metalogica
Métamathématique : metamatematica
Métaphore : metafura
Métaphysique : metafisica
Méthode : metudu (n.m)
Méthodique : metodicu
Méthodologie : metudulugia
Microcosme : micrucosimu
Milieu : mezu
Mineure (la mineure) : minò (a minò)
Misologie : misulugia
Mobile (le mobile) : muvitoghju
Mobilisme : muvisimu
Modal : mudali, mudale
Modalité : mudalità
Mode (le mode): modu (u modu)
Modèle : mudellu
Moi : eiu
Moment : mumentu
Monade : munada
Monadologie : munadulugia
Monde : mondu
Monisme : munisimu
Monothéisme : munuteisimu
Morale : murala, murale
Moralisme : muralisimu
Moralité : muralità
Mort : morti, morte
Mortel : murtali, murtale
Moteur : mutori, mutore
Motif : mutivu
Mouvement : muvimentu
Moyen : mezu
Mutation : mutazioni, mutazione
Mystère : misteru
Mysticisme : mistichisimu
Mystique : misticu
Mythe : mitu
Mythologie : mitulugia
 
 
Naturalisme : naturalisimu
Nature : natura
Naturel : naturali, naturale
Néant : nienti, niente
Néantisation : nientizazioni, nientizazione
Nécessaire : nicissariu, necessariu
Nécessité : nicissità, necessità
Négatif : nigativu
Négation : nigazioni, nigazione
Négativité : nigatività
Négativisme : nigativisimu
Néocriticisme : neocritichisimu
Nihilisme : nichilisimu
Nom : nomu, nome
Nominal : numinali
Nominalisme : numinalisimu
Nombre : numaru, numeru
Normal : nurmali, nurmale
Normatif : nurmativu
Norme : norma
Notion : nuzioni, nuzione
Noumène : numenu
Nouménal : niminaghju
 
 
Objectif : ughjettivu
Objection : ughjizzioni, ughjizzione
Objectivation : ughjittivazioni, ughjittivazione
Objectivisme : ughjittivisimu
Objectivité : ughjittività
Objet : ughjettu
Obligation : ubligazioni, ubligazione
Obscur : uscuru, oscuru
Obscurité : uscurità, oscurità
Obscurantisme : uscurantisimu, oscurantisimu
Observation : usservazioni, usservazione
Occasionnalisme : uccasiunalisimu, occasiunalisimu
Occulte : uccultu, occultu
Occultisme : uccultisimu
Œcuménisme : icuminisimu, ecuminisimu
Œdipe : edipu
Onirique : uniricu, oniricu
Ontique : onticu
Ontogenèse : untughjenesi
Ontologie : untulugia
Opératoire : uparatoriu, uperatoriu
Opinion : (u) parè, upinioni, opinione
Opposition : uppusizioni, opposizione
Optimisme : uttimisimu, ottimisimu
Ordre : ordini, ordine
Organe : organu
Organicisme : urganichisimu
Organique : urganicu
Organisme : urganisimu
Organisé : urganizatu
Organon : organon
Originaire : originariu
Original : originali,originale
Origine : origina, origine
Originel : originaghju
Orthodoxie : urtudussia
Oubli : sminticanza
 
 
Pacte : pattu, intesu
Paléontologie : paliuntulugia
Palingénésie : palinghjinesia
Panlogisme : pallughjichisimu
Panthéisme : panteisimu
Parabole : parabula
Paradigme : paradimma
Paradoxe : paradossu
Parallélisme : parallilisimu
Paralogisme : paralughjichisimu
Paramètre : parametru
Paresseux (raisonnement paresseux) : incrisciosu
Parfait : perfettu, cumpitu, quentu
Pari : scumessa
Parole : parolla
Parousie : parusia
Par soi : dasè
Participation : participazioni, participazione
Particulier : particulari, particulare
Passé : passatu
Passion : passioni, passione, affettu
Pathologique : patulogicu
Péché : piccatu, peccatu
Pédagogie : pedagugia
Peine : pena, dulori, dulore
Pélagianisme : pilasgianisimu, pelasgianisimu
Penchant : inclinazioni, inclinazione
Pensée : pinsamentu
Penser pinsà
Perception : parcizzioni, percezzione
Perceptif : parcittivu, percettivu
Perfection : parfizzioni, perfezzione
Péripatétisme : piripatitisimu, peripatitisimu
Permanence : pirmanenza, permanenza
Perséité : daseità
Personnalisme : parsunalisimu, persunalisimu
Personnalité : parsunalità, persunalità
Personne : parsona, persona
Personnel : parsunali, persunale
Perspectivisme : parspettivisimu, perspettivisimu
Pessimisme : pessimisimu
Pharisaïsme : farisaisimu
Phénoménal : finuminali, fenumenale
Phénomène : finominu, fenomenu
Phénoménisme : finuminisimu, fenumenisimu
Phénoménologie : finuminulugia, fenumenulugia
Philosophe : filosufu
Philosophie : filusufia
Physique : fisica
Piétisme : divuziunisimu
Plaisir : piacè
Plus-value : supravvalori, supravvalore
Polémique : pulemica
Polémologie : pulimulugia
Politique : pulitica
Polygénisme : pulighjenisimu
Polysyllogisme : pulisillughjisimu
Polythéisme : puliteisimu
Polyvalent : pulivalenti, pulivalente
Portique : Portacu
Positivisme : pusitivisimu
Positif : pusitivu
Possession : pusessu
Possible : pussibuli, pussibule
Possibilité : pussibulità
Postulat : pustulatu
Potentialité : putinzialità
Potentiel : putinziali, putinziale
Pour soi : persè
Pouvoir : puteri, putere
Pragmatique : prammaticu
Pragmatisme : prammatisimu
Pratique : pratica
Praxéologie : prassiulugia
Praxis : prassi
Précision : pricisioni, precisione
Précis : pricisu
Prédestination : distinu
Prédicable : pridichevuli, predichevule
Prédicatif : pridicativu
Préétabli : pristabilitu
Préformation : prifurmazioni, prifurmazione
Préhistoire : preistoria
Préjugé : pricuncettu, prighjudicatu
Prélogique : priloghjicu
Prémisse : primessa, priposta
Prénotion : prinuzioni, prinuzione
Préréflexif : pririflissivu
Prescience : priscienza, antivista
Présence : prisenza
Présocratique : prissucraticu
Présupposé : prissupostu
Preuve : prova
Prévention : privinzioni, privinzione
Prévision : privisioni, previsione
Primaire : primariu
Primat, primauté : primatu
Primitif : primitivu
Principe : principiu
Probable : prubabili, prubabile
Probabilité : prubabilità
Probabilisme : prubabilisimu
Problématique : prublimatica, prublimaticu
Problème : prublemu, prubulemu, prublema
Procès, processus : prucessu
Prochain : prossimu
Production : pruduzzioni, pruduzzione
Profane : prufanu
Profond : prufondu, fondu, fundiu
Profondeur : prufundura
Progrès : prugressu
Projet : prughjettu, prugettu
Prolégomènes : pruligomeni
Propédeutique : prupidetica
Proportion : prupurzioni, prupurzione
Proposition : prupusizioni, prupusizione, pruposta
Propositionnel : prupusiziunali, prupusiziunale
Propre : propiu
Propriété : pruprietà
Providence : pruvidenza
Providentialisme : pruvidinzialisimu
Prudence : prudenza
Psittacisme : psittachisimu, pisittachisimu
Psychanalyse : psicanalisi
Psychique : psichicu
Psychisme : psichisimu
Psychologie : psiculugia
Psychologique : psiculoghjicu, psicologicu
Psychologisme : psiculughjisimu, psicologisimu
Public : publicu
Puissance : putenza
Pur : puru
Pyrrhonisme : pirrunisimu
Pythagorisme : pittagurisimu
 
 
Qualité : qualità
Qualitatif : qualitativu
Quantification : quantificazioni, quantificazione
Quantité : quantità
Quantitatif : quantitativu
Quantum, quanta : quantum, quanta
Question : quistioni, quistione
Quiddité : quiddità
Quiétisme : chietisimu
Quintessence : quintessenza
 
 
Race, racisme : razza, razzisimu
Radical : radicali, radicale
Raison : raghjoni, ragione
Raisonnable : raghjunevuli, ragiunevule
Raisonnement : raghjunamentu, ragiunamentu
Raisonner : raghjunà, ragiunà
Rapport : raportu
Rationalisation : raziunalizazioni, raziunalizazione
Rationalisme : raziunalisimu
Rationalité : raziunalità
Rationnel : raziunali, raziunale
Réalisme : rialisimu
Réalité : rialità
Réciprocité : riciprucità, reciprucità
Réciproque : riciprucu, reciprucu
Récognition : ricugnizioni, ricugnizione
Récurrent : ricurrenti, ricurrente
Réduction : riduzzioni, riduzzione
Réductionnisme : riduzziunisimu
Réel : riali, riale
Réfléchi : riflittutu, riflessu
Réfléchissant : riflittenti, riflittente
Réflexif : riflissivu
Réflexion : riflissioni, riflissione
Réflexivité : riflissività
Règle : regula
Règne : regnu
Régression : rigressu, rigrissioni, rigrissione
Relatif : rilativu, relativu
Relation : rilazioni, relazione
Relativisme : rilativisimu, relativisimu
Relativité : rilatività, relatività
Religion : rilighjoni, religione
Réminiscence : riminiscenza, anamnesi
Remords : rimorsu
Repentir : pentimentu
Représentatif : riprisintativu, ripresentativu
Représentation : riprisintazioni, ripresentazione
Représenter : riprisentà, ripresentà
Répugner : ripugnà
Réquisit : richersu
Résidus (méthode des résidus) : risidui
Résolution : risuluzioni, risuluzione, risoluzione
Respect : rispettu
Responsabilité : rispunsabilità
Révélation : svelu, appalesu, rivilazioni, rivelazione
Révolution : rivuluzioni, rivuluzione
Rigorisme : rigurisimu
Rite, rituel, ritualisme : ritu, rituali, rituale, ritualisimu
 
 
Sagesse : saviezza, sensu
Sainteté : santità
Savoir : sapè (u sapè), sapienza
Scepticisme : scettichisimu
Schéma : schema
Schématique : schimatisimu
Schématique : schimaticu
Schème : schemu
Science : scenza
Scientifique : scintificu
Scientisme : scintisimu
Scolastique : sculastica
Sectarisme : settarisimu
Secte : setta
Sélection : scelta, selezzione
Sémantique : simantica
Sémiologie : simiulugia
Sens : sensu
Sensation : sinsazioni, sensazione
Sensibilité : sinsibilità, sensibilità
Sensible : sinsibuli, sensibile
Sensitif : sinsitivu
Sensoriel : sinsuriali, sensuriale
Sensualisme : sinsualisimu, sensualisimu
Sensuel : sinsuali, sinsuale
Sensualité : sinsualità, sensualità
Sentiment : sintimentu, sentimentu, sintimu
Série : seria
Sérieux : seriu
Signal : segnu
Signifiant : significanti, significante
Signifié : significatu
Signification : significazioni, significazione
Similitude : similitudina, similitudine
Simple : semplici, semplice
Singularité : singularità
Singulier : singulari, singulare
Situation : situazioni, situazione
Sociabilité : suciabilità, sucievulezza
Social : suciali
Socialisation : sucializazioni, sucializazione
Socialisme : sucialisimu
Société : sicità, sucetà
Sociologie : suciulugia
Sociologisme : suciulugisimu
Socratique : socraticu
Soi : sè
Solidarité : sulidarità
Solipsisme : sulipsisimu
Sophisme : sufisimu
Sophiste : sufistu
Sophistique : sufistica
Sorite : soritu
Souci : pinseru, penseru
Souvenir : ricordu
Souverain : suvranu
Souveraineté : suvranità
Spatial : spaziali, spaziale
Spatialité : spazialità
Spécial : spiziali, speziale
Spécieux : spiziosu, speziosu
Spécificité : spicifichezza, specifichezza, specificità
Spécifique : spicificu, specificu
Spéculation : spiculazioni, speculazione
Spéculatif : spiculativu, speculativu
Spiritualisme : spiritualisimu
Spirituel : spirituali, spirituale
Spontané : spuntaniu, spuntaneu
Spontanéité : spuntaneità
Stade : stadiu
Statique : staticu
Statistique : statistica
Statut : statutu
Stimulus : stimulu
Stochastique : stucastica
Stoïcisme : stuicisimu, stuichisimu
Stoïque : stoicu
Structuralisme : strutturalisimu
Structure : struttura
Style : stilu, stile
Subalterne : subalternu
Subcontraire : sucuntrariu
Subjectif : sughjettivu
Subjectivisme : sughjettivisimu
Subjectivité : sughjettività
Sublime : sublimu, sublime
Subsomption : sottusunzioni, sottusunzione
Substance : sustanza
Substantialisme : sustanzialisimu
Substantialité : sustanzialità
Substrat : sustratu
Subtile : suttili, suttile
Sujet : sughjettu
Superstructure : suprastruttura
Surhomme : superomu
Surnaturel : supranaturali, supranaturale
Suspension : suspesa
Syllogisme : sillughjisimu
Symbole : simbulu
Symbolique : simbolicu, simbolica
Symbolisme : simbulisimu
Syncrétisme : sincritisimu
Synthèse : sintesi
Synthétique : sinteticu
Systématique : sistematica, sistematicu
Système : sistemu
 
 
Table : tola, tavula
Tabou : tabù
Tact : tuccà
Tactile : tattili, tattile
Talent : talentu
Talion : taglionu, taglione
Tautologie : tutulugia
Technique : tecnica
Téléologie : tiliulugia
Téléologique : tiliuloghjicu, tiliulogicu
Téléonomie : tiliunumia
Témoignage : testimunianza
Tempérance : timparanza, temparanza
Temporalité : timpuralità, tempuralità
Temporel : timpurali, tempurale
Temps : tempu
Tendance : tindenza
Terme : tarmini, termine
Terminologie : tarminulugia, terminulugia
Théisme : teisimu
Thématique : timatica, tematica
Thème : tema
Théocratie : tiucrazia
Théodicée : tiudicea
Théologie : tiulugia
Théologique : tiulogicu
Théorème : tiuremu
Théorétique : tiureticu
Théorie : tiuria
Théosophie : tiusufia
Thèse : tesa
Thétique : tetica
Tiers exclu : terzu fora
Thomisme : tumisimu
Tolérance : tullaranza
Topique : topica
Topologie : tupulugia
Totalité : tutalità
Tradition : tradizioni, tradizione
Traditionalisme : tradiziunalisimu
Transcendance : trascindenza
Transcendant : trascindenti, trascindente
Transcendantal : trascindintali, trascindintale
Transformisme : trasfurmisimu
Trope : tropu
Truisme : truisimu
Type : tippu
Typologie : tipulugia
Tyran : tirannu
Tyrannie : tirannia
 
 
Ubiquité : ubiquità
Unicité : inucità
Unité : unità
Univers : universu
Universaux : universali
Universel : universali, universale
Universalité : universalità
Univoque : univocu
Utilitaire : utuli, utule
Utilitarisme : utilitarisimu
Utopie : utupia
 
 
Valable : valevuli, valevule
Valeur : valori, valore
Valide : validu
Validité : validità
Valorisation : valurizazioni, valurizazione
Variable (adj) : variabili, variabile, mutabili, mutabile
Variable (nom) : cambiarina
Variation : variazioni, variazione
Vécu : vissutu
Verbalisme : virbalisimu
Véracité : viracità
Véridique : viridicu, veridicu
Vérification : virificazioni, virificazione
Vérifiable : virifichevuli, virifichevule
Vérité : virità, verità
Vertu : virtù
Vice : viziu
Vide : viotu, ghjotu
Vie : vita
Vigilance : vighjulanza, vigilanza
Vigile : veghjulu
Virtualité : virtualità
Virtuel : virtuali, virtuale
Visée : mira
Vitalisme : vitalisimu
Vivant : vivu
Vocation : vucazioni, vucazione, chjama
Volontarisme : vuluntarisimu
Volonté : vuluntà
Volupté : voluttà
Vrai : veru
 
 
Zététique : zetetica
Zoologie : zuulugia
Zoologique : zuuloghjicu, zuulogicu
 
 
RIVENE À A SCELTA | RIVENE À U PRINCIPIU

ADECEC 1981.